SARANAGATI (SURRENDER) | Sri Laghu-chandrika-bhasya


Varjanatmika: Rejecting the Unfavourable

 

(Song 27)

visaya-vimudha ara mayavadi jana
bhakti-sunya dunhe prana dhare akarana [1]

visaya–by mundanity; vimudha–bewildered; ara–and; mayavadi–illusionists (those who consider devotion (bhakti), devotees (bhaktas), and the eternal personal Lord (Bhagavan) to be illusory); jana–persons; bhakti–devotion; sunya–devoid of; dunhe–both; prana–life; dhare–maintain; akarana–in vain. [1]

(1) Both materialists and illusionists (mayavadis) are devoid of devotion and maintain their lives in vain.

ei dui sanga natha! na haya amara
prarthana kariye ami charane tomara [2]

ei–of these; dui–two; sanga–association; natha!–O Lord!; na–not; haya–happen; amara–my; prarthana–prayer; kariye–do; ami–I; charane–at the feet; tomara–Your. [2]

(2) O Lord! At Your feet I pray that I will never associate with these two kinds of offenders.

se du'yera madhye visayi tabu bhala
mayavadi-sanga nahi magi kona kala [3]

se–those; du'yera–of the two; madhye–between; visayi–materialists; tabu–still; bhala–better; mayavadi–illusionists; sanga–association with; nahi–not; magi–I ask; kona–any; kala–time. [3]

(3) Between the two of them, however, materialists are better. I never, ever, desire the association of illusionists.

visayi-hrdaya yabe sadhu-sanga paya
anayase labhe bhakti bhaktera krpaya [4]

visayi–of a materialist; hrdaya–the heart; yabe–when; sadhu–saintly devotees; sanga–the association of; paya–obtains; anayase–without toil; labhe–obtains; bhakti–devotion; bhaktera–of the devotees; krpaya–by the mercy. [4]

(4) When the hearts of materialists come into the association of sadhus, they easily attain devotion by the mercy of those devotees.

mayavada-dosa yara hrdaye pasila
kutarke hrdaya tara vajra-sama bhela [5]

mayavada–of illusionism; dosa–the contamination; yara–of whom; hrdaye–in the heart; pasila (pravesa karila)–entered; kutarke–with fallacious logic; hrdaya–the heart; tara–of him; vajra–a thunderbolt; sama–like; bhela–becomes. [5]

(5) Once the contamination of illusionism has entered one's heart, however, one's heart becomes as hard as a thunderbolt by the influence of fallacious logic.

bhaktira svarupa ara 'visaya', 'asraya'
mayavadi 'anitya' baliya saba kaya [6]

bhaktira–of devotion; svarupa–the true form; ara–and; visaya (bhajaniya-tattva)–the object (recipient of service—the Lord); asraya (bhakta-tattva)–the shelter (the devotee); mayavadi–the illusionists; anitya (nasvara)–non-eternal (transitory); baliya–saying; saba–all; kaya–say. [6]

(6) The illusionists say that the Lord, His devotees, and devotion itself are non-eternal (and thus illusory).

dhik tara krsna-seva sravana-kirtana
krsna-ange vajra-hane tahara stavana [7]

dhik–fie!; tara–their; krsna–to Krishna; seva–service; sravana–hearing; kirtana–and chanting; krsna–of Krishna; ange–at the divine form; vajra–thunderbolts; hane (sachchidananda vigrahake mayamaya baliya kutarkastra niksepa)–strike (saying the Lord's eternal, conscious, ecstatic form is illusory, they hurl the weapon of their fallacious logic); tahara–their; stavana–prayers. [7]

(7) Fie on their pretence of service to Krishna! Fie on their pretence of hearing and chanting Krishna's glories! Their prayers to Krishna are like thunderbolts hurled at His divine body.

mayavada sama bhakti-pratikula nai
ataeva mayavadi-sanga nahi chai [8]

mayavada–with illusionism; sama–equal; bhakti–to devotion; pratikula–unfavourable; nai–is not; ataeva–therefore; mayavadi–of illusionists; sanga–the association; nahi–not; chai–I want. [8]

(8) There is nothing more unfavourable to devotion than illusionism. Therefore, I never desire the association of illusionists.

bhakati-vinoda mayavada dura kari'
vaisnava sangete vaise namasraya dhari' [9]

bhakati-vinoda–Bhakti Vinod; mayavada–from illusionism; dura–far away; kari'–doing; vaisnava–of the devotees; sangete (vaisnava sanga-i mayavada ha-ite niskrtira upaya)–in the association (the association of devotees is the only way of deliverance from illusionism); vaise–sits; nama–of the Name; asraya–the shelter; dhari'–holding. [9]

(9) Weeping illusionism far away, Bhakti Vinod remains in the association of devotees and takes shelter of the Name.

 

 

 

<< Back to the main page
<< Back to the library

 

CONTENTS:

· Translator's Note
· In Praise of Saranagati (1)
· In Praise of Saranagati (2)
· Editor's Note
· Sri Laghu-chandrika-bhasya: Mangalacharana
· Sri Laghu-chandrika-bhasya: Preface


Saranagati:


Bhajana-Lalasa (Hankering for Service):


Siddha-Lalasa (Hankering for Fulfilment):


Vijnapti (Prayer of Heartfelt Hankering):


Sri Nama-Mahatmya (The Glories of the Name): 

HARE KRISHNA HARE KRISHNA KRISHNA KRISHNA HARE HARE | HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE