His Divine Grace
Om Vishnupad
Sri Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj's
Sri Vyasa Puja Maha-Mahotsav

1 October 2016

 

pujya-sri-guru-varga-vandita-mahabhavanvitayah sada
paurvaparya-parampara-prachalita-prajya-pramurtakrteh
bhakter nirmala-nirjharasya nibhrtam samraksakam sadaram
vande sri-gurudevam anata-sira acharya-varyam nijam

"I bow my head in eternal obeisance to my Gurudev, the best of acharyas, Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj. He is the ever vigilant, stalwart guardian of the current of pure devotion whose highest form flows from our most worshippable Sri Rupanuga Guru-varga in their exclusive dedication to Mahabhav, Srimati Radharani."


 


 


 


 


 


 


 


Sri Guru Puja

 

 

PRASAD SEVA

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

 

 

<< Back to the main page

 

Maya is taking our time for her own purpose, for her own enjoyment.

HARE KRISHNA HARE KRISHNA KRISHNA KRISHNA HARE HARE | HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE