Nagar-sankirtan in Kolkata

Saturday, 6 April 2019,
Kolkata, West Bengal
Photographs courtesy of Sri Mathuranath Prabhu (Brazil)

 

 

pujya-sri-guru-varga-vandita-mahabhavanvitayah sada
paurvaparya-parampara-prachalita-prajya-pramurtakrteh
bhakter nirmala-nirjharasya nibhrtam samraksakam sadaram
vande sri-gurudevam anata-sira acharya-varyam nijam

"I bow my head in eternal obeisance to my Gurudev, the best of acharyas, Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj. He is the ever vigilant, stalwart guardian of the current of pure devotion whose highest form flows from our most worshippable Sri Rupanuga Guru-varga in their exclusive dedication to Mahabhav, Srimati Radharani."

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

 

 

<< Back to the main page

 

All our Guru-varga gave their life for service to the Lord.

HARE KRISHNA HARE KRISHNA KRISHNA KRISHNA HARE HARE | HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE