Our Disciplic Succession:
Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj  Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj  Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj  Bhagavan Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupad
"The Sun Never Sets on Sri Chaitanya Saraswat Math":
Worldwide Affiliate Branches and Centres
 
ABOUT US GUIDANCE LIBRARY DAILY PRACTICE PHOTO CALENDAR CONTACT
 

Programmes at Sri Nrisingha Palli

1-3 September 2018

 

pujya-sri-guru-varga-vandita-mahabhavanvitayah sada
paurvaparya-parampara-prachalita-prajya-pramurtakrteh
bhakter nirmala-nirjharasya nibhrtam samraksakam sadaram
vande sri-gurudevam anata-sira acharya-varyam nijam

"I bow my head in eternal obeisance to my Gurudev, the best of acharyas, Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj. He is the ever vigilant, stalwart guardian of the current of pure devotion whose highest form flows from our most worshippable Sri Rupanuga Guru-varga in their exclusive dedication to Mahabhav, Srimati Radharani."

 

SATURDAY

 


 


 


 


 


 

 

SUNDAY, ADHIVAS


 


 


 


 


 


 


 

 

MONDAY, SRI KRISHNA JANMASTAMI (MORNING)


 


 


 


Abhai Chaitanya Prabhu, Bhakti Ranjan Prabhu, Achyutananda Prabhu, Jivan Krishna Prabhu, Solachona Devi Dasi, Pratima Devi Dasi, Jamuna Devi Dasi, Anjana Devi Dasi take the second initiation on the morning of Sri Krishna Janmastami.

 


 


 


 

 

 

 

<< Back to the main page

 

You can make your house Goloka Vrindavan if you worship every day,
if you serve Krishna, do everything.

HARE KRISHNA HARE KRISHNA KRISHNA KRISHNA HARE HARE | HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE