Our Disciplic Succession:
Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj  Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj  Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj  Bhagavan Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupad
"The Sun Never Sets on Sri Chaitanya Saraswat Math":
Worldwide Affiliate Branches and Centres
 
ABOUT US GUIDANCE LIBRARY DAILY PRACTICE PHOTO CALENDAR CONTACT
 

Visiting Vishnupur—Bankura—Kalna

Thursday, 14 November 2019
Vishnupur—Bankura—Kalna, West bengal
Photographs courtesy of Sripad B.N. Sadhu Maharaj

 

 

pujya-sri-guru-varga-vandita-mahabhavanvitayah sada
paurvaparya-parampara-prachalita-prajya-pramurtakrteh
bhakter nirmala-nirjharasya nibhrtam samraksakam sadaram
vande sri-gurudevam anata-sira acharya-varyam nijam

"I bow my head in eternal obeisance to my Gurudev, the best of acharyas, Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj. He is the ever vigilant, stalwart guardian of the current of pure devotion whose highest form flows from our most worshippable Sri Rupanuga Guru-varga in their exclusive dedication to Mahabhav, Srimati Radharani."

prati ghare ghare giya koro ei bhiksa
'bala krsna, bhaja krsna, kara krsna-siksa'

[Mahaprabhu:] "Go house to house and beg people, 'Chant the Name of Krishna, worship Krishna, follow Krishna's teachings.'"

(Sri Chaitanya-bhagavata, Madhya-khanda, 13.9)

"Prana achhe yara, sei hetu prachara (প্রাণ আছে যার সেই হেতু প্রচার): as long as you have life in the body, you must preach."

 

 


 

 

 

VISHNUPUR (BISHNUPUR)

 


 


 

    

 


 


 


A terracotta temple of Madan Mohan, built in 1694

 


 

 

 

SRI CHAITANYA SARASWAT MATH IN BETUR (BANKURA)

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

LADIES' ASHRAM IN KALNA

 


 


 


 


 


 

 

 

<< Back to the main page

 

Without mercy of Nityananda Prabhu, you will not get mercy of Mahaprabhu. How can
we get mercy of Nityananda Prabhu? By serving Mahaprabhu's devotees.

"HUMILITY, TOLERANCE, GIVING HONOUR TO OTHERS | HUMILITY, TOLERANCE, GIVING HONOUR TO OTHERS"