Om Vishnupad Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj's
Sri Vyasa Puja Maha-Mahotsav Celebration in Kolkata

Sunday, 29 September 2019
Dum Dum Park, Kolkata, West Bengal

 

 

pujya-sri-guru-varga-vandita-mahabhavanvitayah sada
paurvaparya-parampara-prachalita-prajya-pramurtakrteh
bhakter nirmala-nirjharasya nibhrtam samraksakam sadaram
vande sri-gurudevam anata-sira acharya-varyam nijam

"I bow my head in eternal obeisance to my Gurudev, the best of acharyas, Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj. He is the ever vigilant, stalwart guardian of the current of pure devotion whose highest form flows from our most worshippable Sri Rupanuga Guru-varga in their exclusive dedication to Mahabhav, Srimati Radharani."

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

 

 

<< Back to the main page

 

What is the main practising life? To do sankirtan yajna under the guidance
of the Guru and Vaishnavs and without offence.

HARE KRISHNA HARE KRISHNA KRISHNA KRISHNA HARE HARE | HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE