Our Disciplic Succession:
Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj  Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj  Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj  Bhagavan Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupad
"The Sun Never Sets on Sri Chaitanya Saraswat Math":
Worldwide Affiliate Branches and Centres
 
ABOUT US GUIDANCE LIBRARY DAILY PRACTICE PHOTO CALENDAR CONTACT
 

SRI SRI PREMA-VIVARTA: CHAPTER TWENTY

The Glories of the Name

 

eka-dina krsna-dasa kasi-misrera ghare
apana gauchhari kichhu kahila prabhure [1]

eka-dina–One day, ghare–at the house kasi-misrera–of Kasi Misra, krsna-dasa–Krishnadas kahila–expressed kichhu–some apana gauchhari–of his personal feelings prabhure–to the Lord. [1]

One day, at the house of Kasi Misra, Krishnadas expressed some of his personal feelings to the Lord.

"ajna haya suni krsna-namera mahima
ye mahimara brahma siva nahi jane sima" [2]

"ajna haya–Please allow [that] suni–I hear mahima–the glories krsna-namera–of the Name of Krishna, ye mahimara–the glories that brahma–Brahma [and] siva–Siva jane nahi–do not know sima"–the end [of]." [2]

[Krishnadas said:] "Please let me hear the glories of the Name of Krishna, the glories that even Brahma and Siva do not know the end of."

prabhu bale, "krsna-namera mahima apara
krsna nije nahi jane, ki janiba jiva chhara [3]

prabhu–The Lord bale–said, "mahima–"The glories krsna-namera–of the Name of Krishna [are] apara–unlimited. [Even] krsna–Krishna nije–Himself jane nahi–does not know [them]. [So,] ki–what janiba–can I understand? [I am just] chhara jiva–a fallen soul. [3]

The Lord replied, "The glories of the Name of Krishna are unlimited. Even Krishna Himself does not know them. So, what can I understand? I am just a fallen soul.

sastre yaha suniyachhi kahiba tomare
visvasa kariya suna yabe bhava-pare [4]

kahiba–I can tell tomare–you yaha–what suniyachhi–I have heard sastre–from the scriptures. suna–Listen visvasa kariya–faithfully, [and] bhava-pare yabe–you will cross over material existence. [4]

"I can tell you what I have heard from the scriptures. Listen with faith, and you will cross over material existence.

sarva-papa-prasamaka sarva-vyadhi-nasa
sarva-duhkha-vinasana kali-badha-hrasa [5]
naraki-uddhara ara prarabdha-khandana
sarva-aparadha-ksaya name sarva-ksana [6]

sarva-papa-prasamaka–Destruction of all sin, sarva-vyadhi-nasa–curing of all disease, sarva-duhkha-vinasana–relief from all misery, kali-badha-hrasa–clearing of the obstacles made by Kali, naraki-uddhara–deliverance of the residents of hell, prarabdha-khandana–cutting away of the active consequences of previous actions, ara–and sarva-aparadha-ksaya–the removal of all offences sarva-ksana–always [occur] name–through the Name. [5–6]

"The Name always destroys all sin, cures all disease, relieves all misery, clears away the obstacles made by Kali, delivers the residents of hell, cuts away active karma, and removes all offences.

sarva-sat-karmera purti namera vilasa
sarva-vedadhika nama-suryera prakasa [7]

purti–Fulfilment sarva-sat-karmera–of all pious works [is] vilasa–a Pastime namera–of the Name, [and] prakasa–the appearance nama-suryera–of the sun-like Name [is] sarva-vedadhika–superior to [studying] all the scriptures. [7]

"Making all pious works successful is a Pastime of the Name, and the appearance of the sun-like Name is superior to studying all the scriptures.

sarva-tirthera adhika nama sarva-sastra kaya
sakala sat-karmadhikya namete udaya [8]

sarva-sastra–All the scriptures kaya–say [that chanting] nama–the Name [is] adhika–superior sarva-tirthera–to [visiting] all the holy places, [and that] namete udaya–the appearance of the Name [is] sakala sat-karmadhikya–superior to [performing] all pious works. [8]

"All the scriptures say that chanting the Name is superior to visiting all the holy places and superior to performing all pious works.

sarvartha-pradata nama, sarva-saktimaya
jagat-ananda-kari namera dharma haya [9]

nama–The Name [is] sarva-saktimaya–all-powerful [and is] sarvartha-pradata–the giver of all desired ends. namera dharma haya–The Name's nature is [to be] jagat-ananda-kari–the maker of joy for the world. [9]

"The Name is all-powerful, grants all desired ends, and naturally makes the world joyful.

nama lana jagad-vandya haya sarva-jana
agatira gati nama patita-pavana [10]

sarva-jana–Everyone [who] nama lana–chants the Name haya–becomes jagad-vandya–worshippable throughout the world. nama–The Name [is] gati–the shelter agatira–of the shelterless, patita-pavana–the saviour of the fallen. [10]

"Everyone who chants the Name becomes worshippable throughout the world. The Name is the shelter of the shelterless, the saviour of the fallen.

sarvatra sarvada sevya sarva-mukti-data
vaikuntha-prapaka nama hari-priti-data [11]

[The Name] sevya–should be served sarvatra–everywhere [and] sarvada–always. nama–The Name [is] sarva-mukti-data–the giver of all types of liberation, vaikuntha-prapaka–the giver of the spiritual world, [and] hari-priti-data–the giver of love for the Lord. [11]

"The Name should be served everywhere and always. The Name gives all types of liberation, entrance into the spiritual world, and love for the Lord.

nama svayam purusartha bhakty-anga-pradhana
sruti-smrti-sastre achhe bahuta pramana [12]

nama–The Name svayam–Himself [is] purusartha–the goal of human life [and] bhakty-anga-pradhana–the foremost practice of devotion. achhe–There is bahuta–much pramana–evidence [of this] sruti-smrti-sastre–in the sruti and smrti scriptures. [12]

"The Name Himself is the goal of human life and the foremost practice of devotion. There is much evidence of this in the scriptures.

 

The Name destroys all sin (nama sarva-papa-vinasaka)

sarva-papa nasa kara namera eka-dharma
prathame tahai sapramana suna marma [13]

nasa kara–Destroying sarva-papa–all sin [is] eka-dharma–one quality namera–of the Name. suna–Hear prathame–first marma–the significance tahai–of this sapramana–based on evidence [from the scriptures]. [13]

"Destroying all sin is one quality of the Name. Hear first the significance of this based on evidence from the scriptures.

papi ajamila dekha vivasa ha-iya
hari-nama uchcharila 'narayana' baliya [14]
koti koti janme papa kariyachhe yata
se sakala ha-ite mukta ha-ila samprata [15]

dekha–Consider papi–the sinner ajamila–Ajamil. vivasa ha-iya–Desperately, uchcharila–he uttered hari-nama–the Name of the Lord 'narayana' baliya–'Narayan', [and he] samprata–immediately mukta ha-ila–became free ha-ite–from yata se sakala–all papa–the sins kariyachhe–he had committed koti koti janme–over the course of millions of births. [14–15]

"Consider the sinner Ajamil. Desperately, he uttered the Name of the Lord 'Narayan', and he immediately became free from all the sins he had committed over the course of millions of births.

ayam hi krta-nirveso janma-koty-amhasam api
yad vyajahara vivaso nama svasty-ayanam hareh [16]

(Srimad Bhagavatam: 6.2.7)

"[The Visnudutas:] 'Ajamil has atoned for ten million births of sins because he has desperately called out the auspicious Name of the Lord.'

stri-raja-go-brahmana-ghati madya-rata
guru-patni-gami mitra-drohi chaurya-vrata [17]
e sabera papa ara anya papa-chaya
hari-nama uchcharane saba pariskrta haya [18]

uchcharane–By uttering hari-nama–the Name of the Lord, e sabera papa–all the sins madya-rata–of a drunkard, chaurya-vrata–a thief, mitra-drohi–a traitor, guru-patni-gami–an adulterer with an elder's wife, [and] stri-raja-go-brahmana-ghati–a murderer of a woman, king, cow, or brahman, ara–as well as saba–all anya papa-chaya–other sins, pariskrta haya–are counteracted. [17–18]

"Uttering the Name of the Lord counteracts the sins of a drunkard, a thief, a traitor, an adulterer with an elder's wife, and a murderer of a woman, king, cow, or brahman, as well as all other sins.

papa suniskrta haile krsne haya mati
ei-rupe name jivera haya ta' sad-gati [19]

papa suniskrta haile–When [the soul's] sins are counteracted, [the soul] haya–becomes mati–devoted krsne–to Krishna. ei-rupe–In this way, name–through the Name, jivera haya–the soul attains ta' sad-gati–good fortune. [19]

"When the soul's sins are counteracted, the soul becomes devoted to Krishna. In this way, through the Name, the soul attains good fortune.

stenah sura-po mitra-dhrug brahma-ha guru-talpa-gah
stri-raja-pitr-go-hanta ye cha patakino 'pare [20]
sarvesam apy aghavatam idam eva suniskrtam
nama-vyaharanam visnor yatas tad-visaya matih [21]

(Srimad Bhagavatam: 6.2.9–10)

"[The Visnudutas:] 'Chanting the Name of Visnu is the best means of atonement for a thief, a drunkard, a traitor, an adulterer with an elder's wife, a murderer of a brahman, woman, king, father, or cow, and all other sorts of sinners because the Lord becomes attentive to (the protection of) those who chant His Name.'

 

Rites are useless in comparison to the Name (vratadi namera nikata tuchchha)

chandrayana-vrata adi sastrokta prakare
papa ha-ite papike nahi se-rupa nistare [22]
krsna-nama eka-bara uchcharita yabe
sarva-papa ha-ite papi mukta haya tabe [23]

yabe–When krsna-nama–the Name of Krishna [is] uchcharita–uttered eka-bara–once, tabe–then papi–a sinner mukta haya–becomes free ha-ite–from sarva-papa–all sins. chandrayana-vrata adi sastrokta–Rites mentioned in the scriptures, like the Chandrayan-vrata, nistare nahi–do not liberate papike–a sinner ha-ite–from papa–sin se-rupa prakare–in this way. [22–23]

"Sinners who once chant the Name of Krishna are freed from all sins. Rites mentioned in the scriptures, like the Chandrayan-vrata, do not liberate sinners in this way.

na niskrtair uditair brahma-vadibhis
tatha visuddhyaty aghavan vratadibhih
yatha harer nama-padair udahrtais
tad uttamahsloka-gunopalambhakam [24]

(Srimad Bhagavatam: 6.2.11)

"[The Visnudutas:] 'Rites and other means of atonement prescribed by the sages do not purify a sinner to the extent that chanting the Name of the Lord does because chanting the Name produces remembrance of the Lord's qualities.'

sanketa va parihasa stobha hela kari'
namabhase kabhu yadi bale 'krsna' 'hari' [25]
asesa-pataka tara dure yaya tabe
sri-vaikunthe nita haya yamadutera parabhave [26]

yadi–If kabhu–at any time [souls] bale–chant 'krsna'–'Krishna' [or] 'hari'–'Hari' sanketa kari'–indirectly, parihasa–jokingly, stobha–mnemonically, va–or hela–neglectfully, namabhase–by this Namabhas, tara–their asesa-pataka–innumerable sins dure yaya–go away. tabe–Then yamadutera parabhave haya–they overstep the attendants of Yamaraj [and] nita–are taken sri-vaikunthe–to the spiritual world. [25–26]

"If ever souls chant 'Krishna' or 'Hari' indirectly, jokingly, mnemonically, or neglectfully, by this semblance of the Name (Namabhas), their innumerable sins disappear, they overstep the attendants of Yamaraj, and they are taken to Vaikuntha.

sanketyam parihasyam va stobham helanam eva va
vaikuntha-nama-grahanam asesagha-haram viduh [27]

(Srimad Bhagavatam: 6.2.14)

"[The Visnudutas:] 'Be it indirectly, jokingly, mnemonically, or neglectfully, the wise know that chanting the Name of the Lord removes innumerable sins.'

padi' khasi' bhagna dasta dagdha va ahata
ha-iya vivase bale, 'ami hainu hata' [28]
'krsna' 'hari' 'narayana' nama mukhe dake
yatana kakhana asraya na kare tahake [29]

yatana–The punishment of Yamaraj kakhana na–never asraya kare–afflicts tahake–those who vivase ha-iya–desperately mukhe dake–call aloud nama–the Names 'krsna'–'Krishna', 'hari'–'Hari', [or] 'narayana'–'Narayan' [when] bale–they consider, 'ami–I hata hainu'–am dying!' padi'–after having fallen [or] khasi'–slipped, [or] bhagna–been injured, dasta–bitten, dagdha–burnt, va–or ahata–beaten. [28–29]

"The punishment of Yamaraj never afflicts those who desperately call aloud 'Krishna', 'Hari', or 'Narayan' when they feel as though they are dying after having fallen or slipped, or been injured, bitten, beaten, or burnt.

patitah skhalito bhagnah sandastas tapta ahatah
harir ity avasenaha puman narhati yatanah [30]

(Srimad Bhagavatam: 6.2.15)

"[The Visnudutas:] 'Having fallen, slipped, been injured, bitten, burnt, or beaten, souls who desperately call out 'Hari' never suffer the punishment of Yamaraj.'

 

Chanting the Name knowingly or unknowingly (jnane va ajnane nama)

ajnane va jnane krsna-nama-sankirtane
sarva-papa bhasma haya, yatha kastha agny-arpane [31]

yatha–Like kastha–wood agny-arpane–placed in a fire, sarva-papa–all sins bhasma haya–are reduced to ashes krsna-nama-sankirtane–by chanting the Name of Krishna, ajnane–unknowingly va–or jnane–knowingly. [31]

"Like a piece of wood placed in a fire, all sins are reduced to ashes by chanting the Name of Krishna, knowingly or unknowingly.

ajnanad athava jnanad uttamahsloka-nama yat
sankirtitam agham pumso dahed edho yathanalah [32]

(Srimad Bhagavatam: 6.2.18)

"[The Visnudutas:] 'All sins are burnt up, like dry grass in fire, by chanting the Name of the Lord, knowingly or unknowingly.'

 

Destruction of all active and inactive sin
(prarabdha aprarabdha samasta papa-nasa)

vartamana papa ara purva-janmarjita
bhavisyate habe yaha se sakala hata [33]
anayase habe krsna-nama-sankirtane
nama vina bandhu nahi jivera jivane [34]

krsna-nama-sankirtane–By chanting the Name of Krishna, anayase–easily sakala–all papa–sins hata habe–will be destroyed: se yaha–those that [are] vartamana–present, [were] purva-janmarjita–incurred in previous births, ara–and habe–will take effect bhavisyate–in the future. jivera nahi–The soul has no bandhu–friend jivane–in life vina–other than nama–the Name. [33–34]

"Chanting the Name of Krishna easily destroys the reactions to present sins, sins from previous births, and sins that will take effect in the future. The soul has no friend in life other than the Name.

vartamanas tu yat papam yad bhutam yad bhavisyati
tat sarvam nirdahaty asu govinda-kirtananalah [35]

(Laghu-bhagavata)

"'The fire of chanting Govinda's Name quickly burns away all sins of the past, present, and future.'

 

Liberation of the spiteful (drohakarira mukti)

mahi-tale sajjanera prati papachare
nama-kirtanete mukti labhe sarva nare [36]

sarva nare–All human beings [who] papachare–behave sinfully sajjanera prati–with the virtuous people mahi-tale–of this world labhe–attain mukti–liberation nama-kirtanete–by chanting the Name. [36]

"Even those who abuse the virtuous people of this world attain liberation by chanting the Name.

sada droha-paro yas tu sajjananam mahi-tale
jayate pavano dhanyo harer namanukirtanat [37]

(Laghu-bhagavata)

"'Even those who constantly abuse the virtuous people of this world become purified and fortunate by chanting the Name of the Lord.'

 

Millions of atonements do not compare to chanting the Name
(koti prayaschitta nama-tulya nahe)

sastre koti koti prayaschitta achhe kahe
kintu krsna-kirtanera tulya keha nahe [38]

sastre–The scriptures kahe–say [that] achhe–there are koti koti–millions prayaschitta–of atonements [for sins], kintu–but keha nahe–none of them tulya–are comparable krsna-kirtanera–to chanting the Name of Krishna. [38]

"The scriptures say that there are millions of atonements, but none of them are comparable to chanting the Name of Krishna.

vasanti yani kotis tu pavanani mahi-tale
na tani tat-tulyam yanti krsna-namanukirtane [39]

(Kurma-purana)

"'The millions of atonements that exist in this world never compare with chanting the Name of Krishna.'

 

Those who chant the Name have no sin (nama-grahanakarira papa thake na)

hari-nama yata papa nirharana kare
tata papa papi kabhu karite na pare [40]

papi–A sinner pare–can kabhu na–never karite–commit tata papa yata papa–as many sins as hari-nama–the Name of the Lord nirharana kare–removes. [40]

"A sinner can never commit as many sins as the Lord's Name can remove.

namno 'sya yavati saktih papa-nirharane hareh
tavat kartum na saknoti patakam pataki janah [41]

(Brhad-visnu-purana)

"'A sinner cannot commit as many sins as the Name of the Lord has the power to remove.'

mano-vak-kaya-ja papa tata nahi haya
kalite govinda-name nahi haya ksaya [42]

haya nahi–There are no papa–sins mano-vak-kaya-ja–committed in thought, word, or deed kalite–in the Age of Kali tata–that ksaya haya nahi–are not destroyed govinda-name–by the Name of Govinda. [42]

"There are no sins committed in thought, word, or deed in the Age of Kali that chanting the Name of Govinda does not destroy.

tan nasti karmajam loke vag-jam manasam eva va
yan na ksapayate papam kalau govinda-kirtanam [43]

(Skanda-purana)

"'There are no sins committed in thought, word, or deed in the Age of Kali that chanting the Name of Govinda does not destroy.'

 

The Name cures all disease (name sarva-roga nasa haya)

name sarva-vyadhi-dhvamsa sarva-sastre gaya
ogo sthanesvari bhakta balihe tomaya [44]

sarva-sastre–All the scriptures gaya–sing [that] sarva-vyadhi-dhvamsa–curing all diseases [occurs] name–through the Name. ogo–O sthanesvari bhakta–devotee of Sthanesvari! balihe–I am speaking tomaya–to you. [44]

[Sriman Mahaprabhu continues:] "All the scriptures sing that the Name cures all diseases. O devotee of Sthanesvari! I am speaking to you.

satya satya bali, 'laha visvasa kariya
'achyutananda' 'govinda' ei nama uchchariya [45]
kandiya kandiya daka sri-madhusudana
sarva-roga nasa kare sri-nama-kirtane' [46]

satya–Truly, satya–truly, bali–I say, 'visvasa kariya–'Faithfully laha–chant, uchchariya–uttering ei–these nama–Names 'achyutananda'–'Achyutananda' [and] 'govinda'–'Govinda'. kandiya kandiya–Cry [and] daka–call out sri-madhusudana–to Sri Madhusudan. sri-nama-kirtane–Chanting the Name sarva-roga nasa kare'–cures all diseases.' [45–46]

"I speak the truth: 'Chant the Names 'Achyutananda' and 'Govinda' with faith. Cry and call out to Sri Madhusudan. Chanting the Name cures all diseases.'

achyutananda-govinda-namochcharana-bhisitah
nasyanti sakala rogah satyam satyam vadamy aham [47]

(Brhan-naradiya-purana)

"'I tell you truthfully that all diseases die of fright when the Names 'Achyutananda' and 'Govinda' are chanted.'

 

The Name turns the greatest sinners into purifiers of their class
(name mahapataki pamkti-pavana haya)

mahapatakio ahar-nisa hari-gane
suddha hana ganya haya supamkti-pavane [48]

hari-gane–By chanting 'Hari' ahar-nisa–day and night, mahapatakio–even the greatest sinners suddha hana–become pure [and] ganya haya–recognised supamkti-pavane–as purifiers of [their] social class. [48]

"By chanting the Name of the Lord day and night, even the greatest sinners become pure and recognised as purifiers of their social class.

mahapataka-yukto 'pi kirtayenn anisam harim
suddhantahkarano bhutva jayate pamkti-pavanah [49]

(Brahmanda-purana)

"'By chanting the Name of the Lord day and night, even the greatest sinners become pure in heart and then purify their social class.'

 

The Name dispels fear and punishment (bhaya o danda nivarana)

mahavyadhi-bhayao va raja-danda-bhaya
narayana-sankirtane niratanka haya [50]

narayana-sankirtane–By chanting the Name of Narayan, niratanka haya–the soul becomes free from fear, mahavyadhi-bhayao–even fear of terrible diseases va–and raja-danda-bhaya–fear of punishment by kings. [50]

"Chanting the Name of Narayan makes the soul fearless of even terrible diseases and punishment by kings.

mahavyadhi-samachchhanno raja-vadhopapiditah
narayaneti sankirtya niratanko bhaven narah [51]

(Vahni-purana)

"'Souls who are afflicted with terrible diseases or oppressed by kings become fearless by chanting the Name of Narayan.'

sarva-roga-sarva-klesa-upadrava-sane
aristadi-vinasa haya hari-uchcharane [52]

hari-uchcharane–By chanting the Name of the Lord, sarva-roga–all diseases, sarva-klesa–all suffering, upadrava-sane–along with [all] disturbances, aristadi–calamities, and so on, vinasa haya–are destroyed. [52]

"Chanting the Name of the Lord destroys all diseases, suffering, disturbances, calamities, and so on.

sarva-rogopasamanam sarvopadrava-nasanam
santidam sarvaristanam harer namanukirtanam [53]

(Brhad-visnu-purana)

"'Chanting the Name of the Lord cures all diseases, ends all disturbances, and pacifies all calamities.'

yatha ativayu-bale megha dure yaya
suryodaye tamo-nasa avasyai paya [54]
tatha sankirtita nama jivera vyasana
dura kare svaprabhave, e vyasa-vachana [55]

yatha–As megha–clouds dure yaya–go away ativayu-bale–by the force of wind [and] tamo-nasa paya–darkness is dispelled avasyai–invariably suryodaye–by the rising of the sun, tatha–so sankirtita nama–the chanted Name dura kare–drives away jivera–the soul's vyasana–difficulties svaprabhave–by His own power. e–These [are] vyasa-vachana–the words of Vyasa. [54–55]

"As the wind drives away clouds and the rising sun invariably dispels darkness, so the chanted Name drives away the soul's difficulties by His own power. These are the words of Vyasa.

sankirtyamano bhagavan anantah
srutanubhavo vyasanam hi pumsam
pravisya chittam vidhunoty asesam
yatha tamo 'rko 'bhram ivati-vatah [56]

(Srimad Bhagavatam: 12.12.48)

"'When souls hear and chant about the Infinite Lord, He enters their hearts and removes all their difficulties, just as the sun dispels darkness and the wind disperses clouds.'

arta va visanna sithila-mana bhita
ghora-vyadhi-klese ara na dekhe hita [57]
'narayana' 'hari' bali' kare sankirtana
nischaya vimukta-duhkha sukhi sei jana [58]

[When] sei jana–those who [are] arta–distressed, visanna–depressed, sithila-mana–disheartened, bhita–fearful, va–or ghora-vyadhi-klese–afflicted with a terrible disease dekhe–see na–no ara–other hita–help [and] bali' sankirtana kare–chant 'narayana'–'Narayan' [or] 'hari'–'Hari', [they] nischaya–certainly [become] sukhi–happy [and] vimukta-duhkha–free from sorrow. [57–58]

"When those who are distressed, depressed, disheartened, fearful, or afflicted with a terrible disease see no help anywhere and chant 'Narayan' or 'Hari', they certainly become happy and free from sorrow.

arta visannah sithilas cha bhita
ghoresu cha vyadhisu vartamanah
sankirtya narayana-sabdam ekam
vimukta-duhkhah sukhino bhavanti [59]

(Visnu-dharma-purana)

"'Those who are distressed, depressed, disheartened, fearful, or terribly diseased become free from sorrow and happy by once chanting the Name of Narayan.'

asima saktiman visnu, tanhara kirtane
yaksa-raksa-vetaladi bhuta-preta-gane [60]
vinayaka-dakinyadi himsraka samasta
palayana kare saba duhkha haya asta [61]

visnu–Visnu [is] asima saktiman–a possessor of unlimited power. yaksa-raksa-vetaladi–Fiends, demons, evil spirits, bhuta-preta-gane–ghosts, disembodied souls, vinayaka-dakinyadi–monsters, witches, [and] samasta–all [other] himsraka–ferocious entities palayana kare–flee tanhara kirtane–from the chanting [of] His [Name]. saba–All duhkha–distress asta haya–comes to an end [by chanting His Name]. [60–61]

"Visnu is unlimitedly powerful. Fiends, demons, evil spirits, ghosts, disembodied souls, monsters, witches, and all other ferocious entities flee from the chanting of His Name. By chanting His Name, all distress comes to an end.

sarvanartha-nasi hari-nama-sankirtana
ksudha trsna skhalitadi vipada-nasana [62]

hari-nama-sankirtana–Chanting the Name of the Lord sarvanartha-nasi–destroys all obstacles [and] vipada-nasana–destroys dangers, ksudha trsna skhalitadi–such as hunger, thirst, and injury. [62]

"Chanting the Name of the Lord destroys all obstacles and dangers, such as hunger, thirst, and injury.

ihate samsaya yatha, nischaya tathaya
namera vikrama kabhu na haya udaya [63]

nischaya–Certainly, [however,] vikrama–the power namera–of the Name kabhu na–never udaya haya–appears yatha tathaya–where [there is] samsaya–doubt ihate–about this. [63]

"Certainly, however, the power of the Name never appears where there is any doubt about this.

visvase namera krpa, avisvase naya
e eka rahasya, bhakta janaha nischaya [64]

krpa–The grace namera–of the Name [is attained] visvase–through faith, naya–not avisvase–through faithlessness. bhakta–O devotees, janaha–know nischaya–for certain [that] e–this [is] eka–a rahasya–hidden truth. [64]

"The grace of the Name is attained through faith, not faithlessness. O devotees, know for certain that this is one of the hidden truths of the Name.

kirtanad deva-devasya visnor amita-tejasah
yaksa-raksasa-vetala-bhuta-preta-vinayakah [65]
dakinyo vidravanti sma ye tathanye cha himsakah
sarvanartha-haram tasya nama-sankirtanam smrtam [66]
nama-sankirtanam krtva ksut-trt praskhalitadisu
viyogam sighram apnoti sarvanarthair na samsayah [67]

(Visnu-dharma-purana)

"'Fiends, demons, evil spirits, ghosts, disembodied souls, monsters, witches, and other ferocious entities flee from the chanting of the Names of the God of gods, the immeasurably powerful Lord, Visnu. Chanting and remembering the Lord's Name removes all difficulties. Those who chant the Lord's Name while hungry, thirsty, or injured immediately become free from all difficulties. There is no doubt about this.'

kali-kala-kusarpera tiksna damstra heri'
bhaya na kario bhakta, suna sraddha kari' [68]

bhaya kario na–Do not be afraid [when] heri'–you see tiksna damstra–the sharp teeth kali-kala-kusarpera–of the poisonous serpent of Kali-yuga. bhakta–O devotees, suna–listen sraddha kari'–faithfully! [68]

"Do not be afraid when you see the sharp teeth of the poisonous serpent of Kali-yuga. O devotees, listen faithfully!

krsna-nama-davanala prajjvalita hana
se sarpera damstra dagdha karibe pheliya [69]

krsna-nama-davanala–The raging fire of Krishna's Name prajjvalita hana–will blaze up [and] pheliya dagdha karibe–burn away se sarpera–the serpent's damstra–teeth. [69]

"The raging fire of Krishna's Name will blaze up and burn away the serpent's teeth.

kali-kala-kusarpasya tiksna-damstrasya ma bhayam
govinda-nama-davena dagdho yasyati bhasmatam [70]

(Skanda-purana)

"'Do not fear the sharp teeth of the poisonous serpent of Kali-yuga. The fire of Govinda's Name will burn it to ashes.'

ei ghora kali-yuge hari-namasraye
krta-krtya bhakta-gana tyakta-anyasraye [71]

bhakta-gana–Devotees [who] tyakta-anyasraye–have left all other shelters [and] hari-namasraye–taken shelter of the Lord's Name ei ghora kali-yuge–in this dark Age of Kali [are] krta-krtya–successful. [71]

"Devotees who have left all other shelters and taken shelter of the Lord's Name in this dark Age of Kali are successful.

hare kesava govinda vasudeva jaganmaya
ei nama sankirtane bada sukhodaya [72]

[There is] bada sukhodaya–an arising of great joy ei nama sankirtane–by chanting the Names hare–Hari, kesava–Kesava, govinda–Govinda, vasudeva–Vasudev, [and] jaganmaya–Jaganmay. [72]

"Great joy arises by chanting, 'O Hari! O Kesava! O Govinda! O Vasudev! O Jaganmay!'

sada yei gaya nama visvasa kariya
kali-badha nahi tara sada suddha hiya [73]

kali-badha–The obstacles made by Kali nahi–do not exist sada suddha hiya–within the eternally pure hearts tara yei–of those who sada–constantly [and] visvasa kariya–faithfully gaya–chant nama–the Name. [73]

"The obstacles made by Kali do not exist within the eternally pure hearts of those who constantly and faithfully chant the Name.

hari-nama-para ye cha ghore kali-yuge narah
te eva krta-krtyas cha na kalir badhate hi tan [74]
hare kesava govinda vasudeva jaganmaya
itirayanti te nityam na hi tan badhate kalih [75]

(Brhan-naradiya-purana)

"'Souls who devote themselves to the Name of the Lord in the dark Age of Kali are successful. Kali cannot obstruct them. Kali cannot obstruct those who constantly chant, "O Hari! O Kesava! O Govinda! O Vasudev! O Jaganmay!"'

naraki kirtana kare 'hari' 'krsna' bali'
hari-bhakta hana yaya divya-dhame chali' [76]

naraki–The residents of hell [who] bali kirtana kare–chant 'hari'–'Hari' [and] 'krsna'–'Krishna', hari-bhakta hana–become devotees of the Lord [and] chali' yaya–go divya-dhame–to the divine abode. [76]

"The residents of hell who chant 'Hari' and 'Krishna' become devotees of the Lord and go to the divine abode.

yatha yatha harer nama kirtayanti sma narakah
tatha tatha harau bhaktim udvahanto divam yayuh [77]

(Nrsimha-purana)

"'The residents of hell chant the Name of the Lord, accordingly develop devotion to the Lord, and go to the divine abode.'

prarabdha-khandana kevala hari-name haya
jnana-karme sei phala kabhu na milaya [78]

kevala–Only hari-name–by the Name of the Lord haya–are prarabdha-khandana–the active reactions [to the soul's sins] cut away. [The soul] kabhu na milaya–never attains sei phala–such a result jnana-karme–through [worldly] knowledge or action. [78]

"Only the Name of the Lord can cut away the active reactions to sins. Such a result is never attained through worldly knowledge or action.

vina hari-kirtana kabhu karma-bandha
khandana na haya, mumuksuta nahe labdha [79]
ye mukti labhile ara na haya karma-sanga
rajas-tamo-dosa-hina sunya maya-sanga [80]

vina–Without hari-kirtana–chanting the Name of the Lord, karma-bandha–entanglement in karma haya–is kabhu na–never khandana–cut away, [and] mumuksuta–seekers of liberation labdha nahe–never attain ye mukti–the liberation [in which,] labhile–when [it] is attained, the soul] haya–has ara na–no further karma-sanga–attachment to karma, [becomes] rajas-tamo-dosa-hina–free from the faults of passion and ignorance, [and becomes] sunya–devoid of maya-sanga–attachment to the illusory environment. [79–80]

"Without chanting the Name of the Lord, entanglement in karma is never cut away, and seekers of liberation never attain the liberation upon attaining which there is no further attachment to karma. They never become uncontaminated by passion and ignorance or free from attachment to the illusory environment.

natah param karma-nibandha-krntanam
mumuksatam tirtha-padanukirtanat
na yat punah karmasu sajjate mano-
rajas-tamobhyam kalilam tato 'nyatha [81]

(Srimad Bhagavatam: 6.2.46)

"'There is no better means for those who desire liberation to cut away the bondage of karma than chanting the Name of the Lord because after chanting the mind does not become attached to karma again. After all other atonements, the mind again becomes polluted by passion and ignorance.'

mriyamana klista jana padite khasite
vivasa ha-iya krsna bale kona-mate [82]
karmargala-mukta hana labhe para gati
kali-kale yaha nahi labhe anya mati [83]

mriyamana–A dying, klista–diseased jana–soul, padite–bedridden, khasite–faltering, [and] vivasa ha-iya–desperate [who] kona-mate–somehow or other bale–chants krsna–the Name of Krishna karmargala-mukta hana–becomes free from the bondage of karma [and] labhe–attains para gati–the supreme destination— yaha–which labhe nahi–souls cannot attain kali-kale–in the Age of Kali [by] anya mati–any other means. [82–83]

"A dying, diseased, bedridden, faltering, desperate soul who somehow or other chants the Name of Krishna becomes free from the bondage of karma and attains the supreme destination—which souls in the Age of Kali cannot attain by any other means.

yan-nama-dheyam mriyamana aturah
patan skhalan va vivaso grnan puman
vimukta-karmargala uttamam gatim
prapnoti yaksyanti na tam kalau janah [84]

(Srimad Bhagavatam: 12.3.44)

"'In the Age of Kali, souls will not worship the Lord, by chanting whose Name even a dying, diseased, bedridden, faltering, desperate soul becomes free from the bondage of karma and attains the supreme destination.'

sraddha kari' nama la-ile aparadha koti
ksama kare krsna, yadi na thake kutinati [85]

nama la-ile–When souls chant the Name sraddha kari'–faithfully, krsna–Krishna ksama kare–forgives koti aparadha–millions of [their] offences yadi–if kutinati thake na–no deceit is present [in them]. [85]

"When souls chant the Name with faith, Krishna forgives millions of their offences if they are free from deceit.

ihate visvasa yara na haya, se jana
bada-i durbhaga, tara nahika mochana [86]

se jana yara visvasa haya na–Those who do not have faith ihate–in this [are] bada-i–extremely durbhaga–unfortunate. tara mochana nahika–They are not delivered. [86]

"Those who do not have faith in this are extremely unfortunate and will not be delivered.

mama namani loke 'smin sraddhaya yas tu kirtayet
tasyaparadha-kotis tu ksamamy eva na samsayah [87]

(Visnu-yamala)

"[The Lord:]'I forgive millions of offences committed by anyone in this world who chants My Name with faith. There is no doubt about this.'

mantra-tantra-chhidra desa-kala-vastu-dosa
nama-sankirtane yaya, paya parama santosa [88]

nama-sankirtane–By chanting the Name, mantra-tantra-chhidra–faults concerning mantras and procedures [and] desa-kala-vastu-dosa–flaws concerning time, place, and paraphernalia yaya–go away, [and] paya–one feels parama santosa–the greatest joy. [88]

"Chanting the Name removes all flaws or faults concerning mantras, procedures, time, place, and paraphernalia, and fills one with the greatest joy.

sat-karma pradhana nama, tahara asraye
anya sat-karmera siddhi ha-ibe nischaye [89]

[Chanting] nama–the Name [is] sat-karma pradhana–the foremost auspicious practice, [and] nischaye–for certain, tahara asraye–under its shelter, [all] anya–other sat-karmera siddhi ha-ibe–auspicious practices become successful. [89]

"Chanting the Name is the foremost auspicious practice, and under the Name's shelter, all other auspicious practices certainly become successful.

mantratas tantratas chhidram desa-kalarha-vastutah
sarvam karoti nischhidram nama-sankirtanam tava [90]

(Srimad Bhagavatam: 8.23.16)

"'Chanting Your Name nullifies all flaws concerning mantras, procedures, time, place, participants, and paraphernalia.'

sarva-vedadhika nama, ihate samsaya
ye kare tahara kabhu mangala na haya [91]

nama–The Name [is] sarva-vedadhika–superior to all the Vedas. haya–There is kabhu na–never mangala–good fortune tahara ye–for those who samsaya kare–doubt ihate–this. [91]

"The Name is superior to all the Vedas. Those who doubt this never attain good fortune.

pranava krsnera nama yaha haite veda
janmila brahmara mukhe bujha tattva-bheda [92]
rk-yaju-samatharva se kaila pathana
'hari' 'hari' yara mukhe suni' anuksana [93]

bujha–Understand tattva-bheda–the difference in nature [between the Vedas and] krsnera–Krishna's nama–Name pranava–'Om', haite–from yaha–which veda–the Vedas janmila–manifested brahmara mukhe–in the mouth of Brahma. se yara mukhe–Those from whose mouth 'hari' 'hari'–'Hari! Hari' suni'–is heard anuksana–always pathana kaila–have recited rk-yaju-samatharva–the Rig-, Yajur-, Sama-, and Atharva-veda. [92–93]

"Understand the difference between the Vedas and Krishna's Name 'Om', from which the Vedas manifested in the mouth of Brahma. Those from whose mouth 'Hari! Hari!' is always heard have already recited the Rig-, Yajur-, Sama-, and Atharva-veda.

rg-vedo hi yajur-vedah sama-vedo 'py atharvanah
adhitas tena yenoktam harir ity aksara-dvayam [94]

(Visnu-dharma-purana)

"'Those who have uttered the two syllables 'Ha-ri' have certainly studied the Rig-, Yajur-, Sama-, and Atharva-veda.'

rk-yaju-samatharva patha ki karana?
'govinda' 'govinda' nama karaha kirtana [95]

ki karana?–What need [is there] patha–to recite rk-yaju-samatharva–the Rig-, Yajur-, Sama-, and Atharva-veda? kirtana karaha–Chant nama–the Name: 'govinda' 'govinda'–'Govinda! Govinda!' [95]

"What need is there to recite the Rig-, Yajur-, Sama-, and Atharva-veda? Just chant 'Govinda! Govinda!'

ma rcho ma yajus tata ma sama patha kinchana
govindeti harer nama geyam gayasva nityasah [96]

(Skanda-purana)

"'Do not recite the Rig-, Yajur-, or Sama-veda any more. Always sing the Lord's Name 'Govinda'.'

visnura pratyeka nama sarva-vedadhika
'rama'-nama jana sahasra namera adhika [97]

jana–Know [that] pratyeka–every nama–Name visnura–of Visnu [is] sarva-vedadhika–superior to all the Vedas, [and] nama–the Name 'rama'–'Rama' [is] adhika–superior sahasra namera–to a thousand Names [of Visnu]. [97]

"Know that every Name of Visnu is superior to all the Vedas and that the Name 'Rama' is superior to a thousand Names of Visnu.

visnor ekaika-namapi sarva-vedadhikam matam
tadrk-nama-sahasrena 'rama'-nama-samam smrtam [98]

(Padma-purana)

"'Every single Name of Visnu is superior to all the Vedas, and the Name of Rama is known to be equal to a thousand Names of Visnu.'

sahasra nama tina-bara avrtti karile
yei phala haya taha eka krsna-name mile [99]

eka krsna-name–By [chanting] one Name of Krishna, mile–the soul attains taha yei phala–the result that haya–occurs avrtti karile–when they chant sahasra nama–a thousand Names [of Visnu] tina-bara–three times. [99]

"Once chanting the Name of Krishna produces the same result as chanting a thousand Names of Visnu three times.

'krsna krsna krsna krsna krsna krsna krsna he'
ei nama sarva-ksana bhakta saba kara he [100]

'krsna krsna krsna krsna krsna krsna krsna he'–'Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna!' he–O saba bhakta–devotees! sarva-ksana–Constantly ei nama kara–chant the Name! [100]

"'Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna!' O devotees! Constantly chant the Name!

'hare krsna hare krsna krsna krsna hare hare
hare rama hare rama rama rama hare hare' [101]
ei sola name sarva-dik bajaya rahila he
sarva-phala-siddhi labha ei sola name ha-ibe he [102]

ei sola name–By these sixteen Names, sarva-dik–all directions bajaya rahila he–are maintained! ei sola name–By these sixteen Names, sarva-phala-siddhi–all perfection labha ha-ibe he–will be attained! [102]

"'Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare'—by chanting these sixteen Names, everything is maintained! By chanting these sixteen Names, you will attain all perfection!

sahasra-namnam punyanam trir-avrttya tu yat phalam
ekavrttya tu krsnasya namaikam tat prayachchhati [103]

(Brahmanda-purana)

"'Once chanting the Name of Krishna produces the same result as chanting a thousand Holy Names of Visnu three times.'

tirtha-yatra-parisrame kiba phala habe
'hare krsna' nitya gane saba phala pabe [104]

kiba–What phala habe–is the benefit tirtha-yatra-parisrame–of labouring to visit the holy places? pabe–You will attain saba phala–all such benefits nitya gane–by constantly chanting 'hare krsna'–'Hare Krishna'. [104]

"What is the benefit of labouring to visit the holy places? You will attain all such benefits by constantly chanting 'Hare Krishna'.

kiba kuruksetra, kasi, puskara-bhramane
jihvagrete hari-nama yanra ksane ksane [105]

kiba–What [is the value] bhramane–of visiting kuruksetra–Kuruksetra, kasi–Kasi, [and] puskara–Puskara [for those] yanra jihvagrete–on the tip of whose tongue hari-nama–the Lord's Name [is present] ksane ksane–moment by moment? [105]

"What is the value of visiting Kuruksetra, Kasi, and Puskara for those on the tip of whose tongue the Lord's Name is always present?

kuruksetrena kim tasya kim kasya puskarena va
jihvagre vasati yasya harir ity aksara-dvayam [106]

(Skanda-purana)

"'What are Kuruksetra, Kasi, and Puskara to those on the tip of whose tongue the two syllables 'Ha-ri' reside?'

koti sata koti sahasra tirthe yaha naya
hari-nama-kirtanete sei phala haya [107]

sei phala yaha–The result that naya–is not [attained by visiting] koti sata koti sahasra tirthe–millions or billions of holy places haya–is [attained] hari-nama-kirtanete–by chanting the Name of the Lord. [107]

"By chanting the Name of the Lord, the souls attain a result that is not attained by visiting millions or billions of holy places.

tirtha-koti-sahasrani tirtha-koti-satani cha
tani sarvany avapnoti visnor namanukirtanat [108]

(Vamana-purana)

"'By constantly chanting the Name of Visnu, the soul attains the result of visiting millions and billions of holy places.'

kuruksetre basi' visvamitra rsi bale
'suniyachhi bahu tirtha-nama dhara-tale [109]
hari-nama-kirtanera koti-amsa-tulya
kona tirtha nahi'—ei vakya bahu mulya [110]

[Once,] basi'–sitting kuruksetre–at Kuruksetra, visvamitra rsi–Visvamitra Risi bale–said, 'suniyachhi–'I have heard bahu tirtha-nama–the names of many holy places dhara-tale–on the earth, [but] koti-amsa–one ten-millionth [of the value] hari-nama-kirtanera–of chanting the Name of the Lord nahi–is not tulya–comparable [to] kona–any tirtha–holy place. ei–This vakya–statement [is] bahu mulya–very valuable. [109–110]

"Once, sitting at Kuruksetra, Visvamitra Risi said, 'I have heard the names of many holy places on the earth, but none of them are comparable to even one ten-millionth of the value of chanting the Name of the Lord.' This statement is very valuable.

visrutani bahuny eva tirthani bahudhani cha
koty-amsena na tulyani nama-kirtanato hareh [111]

(Visvamitra-samhita)

"'The various and numerous renowned holy places do not equal one ten-millionth of the value of chanting the Name of the Lord.'

vedagama bahu sastre kiba prayojana
kena kare loka bahu-tirthadi bhramana [112]

kiba–What prayojana–need [is there] vedagama bahu sastre–for the Vedas, Agamas, and numerous other scriptures? [And] kena–why loka bhramana kare–do people visit bahu-tirthadi–so many holy places? [112]

"What need is there for the Vedas, Agamas, and numerous other scriptures? And why do people visit so many holy places?

atma-mukti-vanchha yara, sei sarva-ksana
'govinda' 'govinda' bali' karuka kirtana [113]

[Let] sei yara–those who atma-mukti-vanchha–desire their own liberation sarva-ksana–constantly kirtana karuka–chant 'govinda' 'govinda' bali'–'Govinda! Govinda!' [113]

"Let those who desire their own liberation constantly chant 'Govinda! Govinda!'

kin tata vedagama-sastra-vistarais
tirthair anekair api kim prayojanam
yady atmano vanchhasi mukti-karanam
govinda govinda iti sphutam rata [114]

(Laghu-bhagavata)

"'My child, what is the use of the Vedas, Agamas, and other scriptures? What need is there for the numerous holy places? If you seek the means to your own liberation, then simply chant, "Govinda! Govinda!"'

sarva-sat-karmadhika nama janaha nischaya
ei katha visvasile sarva-dharma haya [115]

janaha–Know nischaya–for certain [that chanting] nama–the Name [is] sarva-sat-karmadhika–superior to all pious activities. visvasile–If you have faith ei katha–in this principle, sarva-dharma haya–all [your] duties are [automatically] fulfilled. [115]

"Know for certain that chanting the Name is superior to all pious activities. If you have faith in this principle, all your duties are automatically fulfilled.

surya uparage koti koti garu-dana
prayagete kalpa-vasa maghete vidhana [116]
ayuta yajnadi karma svarga-meru-dana
satamsete hari-namera na haya samana [117]

koti koti garu-dana–Donating billions of cows surya uparage–during a solar eclipse, kalpa-vasa–residing for billions of years prayagete–in Prayag [and] vidhana–observing rites maghete–during the month of Magh, karma–performing ayuta–ten thousand yajnadi–sacrifices, [and] svarga-meru-dana–donating a Mount Sumeru's worth of gold samana haya na–does not equal satamsete–one one-hundredth [of the value] hari-namera–of [chanting] the Name of the Lord. [116–117]

"Donating tens of millions of cows during a solar eclipse, residing at Prayag for billions of years and observing rites during the month of Magh, performing ten million sacrifices, and donating a Mount Sumeru's worth of gold does not equal one one-hundredth of the value of chanting the Name of the Lord.

go-koti-danam grahane khagasya
prayaga-gangodaka-kalpa-vasah
yajnayutam meru-suvarna-danam
govinda-kirter na samam satamsaih [118]

(Laghu-bhagavata)

"'Donating ten million cows during a solar eclipse, residing in the waters of the Ganges at Prayag for billions of years, performing ten thousand sacrifices, and donating a Mount Sumeru's worth of gold does not equal one one-hundredth of the value of chanting the Name of Govinda.'

istapurta karma bahu bahu krta haile
tathapi se saba bhava hetu sastre bale [119]

sastre–The scriptures bale–say istapurta karma–public welfare works, [even if] se saba krta haile–they all are performed bahu bahu–many [times], tathapi–still [are] hetu–a cause [of bondage] bhava–within the material world. [119]

"The scriptures say that public welfare works, even if they are performed many times, are a cause of bondage within the material world.

hari-nama anayase bhava-mukti-dhara
karma-phala namera kachhe akinchitkara [120]

hari-nama–The Name of the Lord anayase–easily bhava-mukti-dhara–grants liberation from the material world. namera kachhe–Next to the Name, karma-phala–the fruits of [pious] karma [are] akinchitkara–inconsequential. [120]

"Chanting the Name of the Lord easily grants liberation from the material world. Next to the Name, the fruits of pious karma are nothing.

istapurtani karmani subahuni krtany api
bhava-hetuni tany eva harer nama tu mukti-dam [121]

(Baudhayana-samhita)

"'Public welfare works, even if performed many times, are a cause of bondage within the material world. Only chanting the Name of the Lord grants liberation.'

sankhya-astangadi yoge kiba asa dhara
mukti chao—govinda-kirtana sada kara [122]

kiba–What asa–hope [do] dhara–you have sankhya-astangadi yoge–in metaphysics, astanga-yoga, and so on? chao–You want mukti–liberation, [so] sada–always govinda-kirtana kara–chant the Name of Govinda. [122]

"What hope do you have in metaphysics and astanga-yoga? You want liberation, so just chant the Name of Govinda.

muktio samanya phala namera nikate
helaya karile nama jivera mukti ghate [123]

namera nikate–Next to the Name, muktio–even liberation [is] samanya phala–an insignificant fruit. jivera mukti ghate–Souls attain liberation [even] nama karile–when they chant the Name helaya–negligently. [123]

"Next to the Name, even liberation is an insignificant attainment. Souls attain liberation even when they negligently chant the Name.

kim karisyati sankhyena kim yogair nara-nayaka
muktim ichchhasi rajendra kuru govinda-kirtanam [124]

(Garuda-purana)

"'O King, what will you do with metaphysics and yoga? You want liberation, O Emperor, so chant the Name of Govinda.'

svapacha ha-ileo dvija-srestha bali tare
yahara jihvagre krsna-nama nrtya kare [125]

svapacha ha-ileo–Even if they are outcasts, bali–we consider tare yahara jihvagre–those on the tip of whose tongue krsna-nama–the Name of Krishna nrtya kare–dances [to be] dvija-srestha–the best of the twice-born. [125]

"Even outcasts are considered the best of brahmans when the Name of Krishna dances on the tip of their tongue.

sarva-tapa kaila sarva-tirthe kaila snana
sarva-veda adhyayane arya matiman [126]
ei saba sadhanera bale bhagyavan
rasanaya sada kare hari-nama gana [127]

sarva-tapa kaila–They have performed all austerities, snana kaila–bathed sarva-tirthe–at all holy places, adhyayane–studied sarva-veda–all scriptures, [and become] arya matiman–noble-minded. ei saba sadhanera bale–With the strength produced by all these practices, bhagyavan–such fortunate souls sada–constantly gana kare–chant hari-nama–the Name of the Lord rasanaya–with [their] tongue. [126–127]

"They have performed all austerities, bathed at all holy places, studied all scriptures, and become noble-minded. With the strength produced by all these practices, such fortunate souls constantly chant the Name of the Lord with their tongues.

aho bata svapacho 'to gariyan
yaj jihvagre vartate nama tubhyam
tepus tapas te juhuvuh sasnur arya
brahmanuchur nama grhnanti ye te [128]

(Srimad Bhagavatam: 3.33.7)

"'How glorious! An outcast on the tip of whose tongue Your Name appears is exalted. Those who chant Your Name have performed all austerities and sacrifices, bathed in all the holy places, become virtuous, and studied all the scriptures.'

sarva-artha-data hari-nama mahamantra
phukariya bale yata vedagama-tantra [129]

yata vedagama-tantra–All the Vedas, Agamas, and Tantras phukariya bale–proclaim [that] hari-nama mahamantra–the mahamantra of the Lord's Name [is] sarva-artha-data–the giver of all desired ends. [129]

"The Vedas, Agamas, Tantras, and other scriptures proclaim that the mahamantra of the Lord's Name grants all desired ends.

hari-nama-bale sarva-sad-varga-damana
ripu-nigrahana ara adhyatma-sadhana [130]

hari-nama-bale–By the power of the Name of the Lord, sarva-sad-varga-damana–destruction of all six vices, ripu-nigrahana–subduing of enemies, ara–and adhyatma-sadhana–realisation of the higher self [occur]. [130]

"The Name of the Lord vanquishes lust, anger, greed, madness, pride, and envy, subdues enemies, and produces self-realisation.

etat sad-varga-haranam ripu-nigrahanam param
adhyatma-mulam etad dhi visnor namanukirtanam [131]

(Skanda-purana)

"'Constantly chanting the Name of Visnu destroys lust, anger, greed, madness, pride, and envy, completely subdues enemies, and produces realisation of the higher self.'

gunajna sara-bhuk arya kalike sammane
sarva-svartha labhi' kalau nama-sankirtane [132]

arya–The wise [who] gunajna–know the qualities kalike–of the Age of Kali [and] sara-bhuk–appreciate its virtue sammane–honour [this age because] kalau–in the Age of Kali sarva-svartha–all desired ends labhi'–are attained nama-sankirtane–by chanting the Name. [132]

"The wise who know the qualities of the Age of Kali and appreciate its virtue honour this age because in the Age of Kali all desired ends are attained by chanting the Name of the Lord.

kalim sabhajayanty arya gunajna sara-bhaginah
yatra sankirtanenaiva sarvah svartho 'bhilabhyate [133]

(Srimad Bhagavatam: 11.5.36)

"'The wise who know the qualities of the Age of Kali and appreciate its virtue praise this age in which all desired ends are attained simply by chanting the Name of the Lord.'

sarva-saktiman nama krsnera samana
krsnera sakala sakti name vartamana [134]

nama–The Name [is] sarva-saktiman–all-powerful [and] krsnera samana–equal to Krishna; krsnera sakala sakti–all of Krishna's power [is] vartamana–present name–within the Name. [134]

"The Name is all-powerful and equal to Krishna Himself; all of Krishna's power is present within the Name.

dana-vratas-tapas-tirthe chhila yata sakti
deva-gane karma-kande ha-iya vibhakti [135]
rajasuye asvamedhe adhyatmika jnane
saba akarsiya krsna nila apana name [136]

krsna–Krishna akarsiya–has drawn saba yata sakti–all the power chhila–that was present [and] vibhakti ha-iya–divided dana-vratas-tapas-tirthe–within charity, rites, austerity, pilgrimage, deva-gane–[worshipping] the gods, karma-kande–[following] the codes for pious action in the Vedas, rajasuye–coronations, asvamedhe–horse sacrifices, [and] adhyatmika jnane–knowledge of the highest self, [and] nila–taken [it] apana name–into His Name. [135–136]

"Krishna has drawn all the power that was present and divided within charity, rites, austerity, pilgrimage, worshipping the gods, following the codes for pious action, coronations, horse sacrifices, and realisation of the higher self, and invested it in His Name.

dana-vrata-tapas-tirtha-ksetradinam cha yah sthitah
saktayo deva-mahatam sarva-papa-harah subhah [137]
rajasuyasvamedhanam jnanam adhyatma-vastunah
akrsya harina sarvah sthapitah svesu namasu [138]

(Skanda-purana)

"'The Lord has drawn out all the purifying power to remove sin situated within charity, rites, austerities, pilgrimage, worshipping the gods, serving the virtuous, coronations, horse sacrifices, and knowledge of the higher self, and placed it within His Names.'

devadeva sri-krsnera sarva artha sakti
yukta saba nama, tanhi madhye yate anurakti [139]
sei nama sarva arthe yojana karibe
sarva artha sakti haite sakala-i milibe [140]

saba nama–All [His] Names [are] yukta–endowed [with] devadeva–the God of gods sri-krsnera–Sri Krishna's sarva artha sakti–power [to grant] all desired ends. yate sei nama–The Name to which [you are] anurakti–attached tanhi madhye–amongst Them yojana karibe–will bring [you] sarva–all arthe–desired ends. haite–Through [the Name's] sarva artha sakti–power [to grant] all desired ends, milibe–You will attain sakala-i–everything. [139–140]

"All the Names of the God of gods Sri Krishna are endowed with His power to grant all desired ends. Whichever Name amongst Them to which you are attached will bring you all desired ends. Through the Name's power to grant all desired ends, you will attain everything.

sarvartha-sakti-yuktasya deva-devasya chakrinah
yach chabhiruchitam nama tat sarvarthesu yojayet [141]

(Brahmanda-purana)

"'For the attainment of all desired ends, chant your favourite Name of the God of gods, the carrier of the chakra, who has the power to grant all desired ends.'

hrsikesa-sankirtane jagad-anandita
anurage hrsta-chitta sarvada samprita [142]
daitya raksa bhita ha-iya palaiya yaya
siddha-sangha sada pranamita tanra paya [143]

hrsikesa-sankirtane–By the chanting of the Lord's Name, jagad–the world [becomes] anandita–joyful, [the people's] chitta–hearts sarvada–always [remain] hrsta–happy and samprita–fulfilled anurage–through attachment [to the Lord,] daitya raksa–the demons bhita ha-iya–become afraid [and] palaiya yaya–flee, [and] siddha-sangha–the realised souls sada–continuously pranamita–bow tanra paya–at His feet. [142–143]

"By the chanting of the Lord's Name, the world becomes joyful, the people's hearts always remain happy and fulfilled through attachment to the Lord, the demons become afraid and flee, and the realised souls continuously bow at the Lord's feet.

yei krsna sei nama, namera prabhava
upayukta vate tate na thake abhava [144]

sei yei–He who [is] krsna–Krishna [is] nama–the Name, [and] namera–the Name's prabhava–influence vate–is [always] upayukta–fitting. abhava thake na–There is no deficiency tate–within it. [144]

"The Name is Krishna Himself, and the Name's influence is always fitting. There is no deficiency within it.

sthane hrsikesa tava prakirtya
jagat prahrsyaty anurajyate cha
raksamsi bhitani diso dravanti
sarve namasyanti cha siddha-sanghah [145]

(Srimad Bhagavad-gita: 11.36)

"'It is all fitting, O Master of the senses, that upon hearing the chanting of Your glories, the world rejoices and becomes attached to You, the demons flee in all directions, and the realised souls bow down.'

varnadi vichara nahi sri-nama-sankirtane
diksa-purascharya vidhi badha nai gane [146]

sri-nama-sankirtane–In chanting the Name, nahi–there is no vichara–consideration varnadi–of class or caste. vidhi–The conventions diksa-purascharya–of [brahminical] initiation and preparatory rites gane nai–are not counted badha–as barriers. [146]

"In chanting the Name, there is no consideration of class or caste, and the conventions of brahminical initiation and preparatory rites are not barriers to it.

narayana jagannatha vasudeva janardana
yara mukhe sada suni, pujya guru sei jana [147]

sei jana yara mukhe–Those from whose mouth [we] sada–always suni–hear narayana jagannatha vasudeva janardana–'Narayan!', 'Jagannath!', 'Vasudev!', and 'Janardan!' [are] pujya guru–worshippable Gurus. [147]

"Those from whose mouth we always hear 'Narayan!', 'Jagannath!', 'Vasudev!', and 'Janardan!' are worshippable Gurus.

sayane svapane ara chalite basite
krsna-nama kare yei, pujya sarva mate [148]

yei–Those who krsna-nama kare–chant the Name of Krishna sayane–while resting, svapane–dreaming, chalite–walking, ara–and basite–sitting [are] pujya–worshippable sarva mate–in all respects. [148]

"Those who chant the Name of Krishna while resting, dreaming, walking, and sitting are worshippable in all respects.

narayana jagannatha vasudeva janardana
itirayanti ye nityam te vai sarvatra vanditah [149]
svapan bhunjan vrajams tisthan uttisthams cha vadams tatha
ye vadanti harer nama tebhyo nityam namo namah [150]

(Brhan-naradiya-purana)

"'Those who always chant 'Narayan!', 'Jagannath!', 'Vasudev!', and 'Janardan!' are worshipped everywhere. Eternally, I bow again and again to those who chant the Name of the Lord while resting, eating, walking, sitting, standing, or talking.'

stri-sudra-pukkasa-yavanadi kena naya
krsna-nama gaya, seo guru pujya haya [151]

kena naya–Whether or not [they are] stri-sudra-pukkasa-yavanadi–women, labourers, persons of mixed caste, outcasts, or otherwise, seo–those [who] gaya–chant krsna-nama–the Name of Krishna haya–become pujya guru–worshippable Gurus. [151]

"Those who chant the Name of Krishna, whether or not they are women, labourers, persons of mixed caste, outcasts, or otherwise, become worshippable Gurus.

stri sudrah pukkaso vapi ye chanye papa-yonayah
kirtayanti harim bhaktya tebhyo 'piha namo namah [152]

(Narayana-vyuha-stava)

"'I bow again and again to those who chant the Name of the Lord with devotion, be they women, labourers, persons of mixed caste, or even outcasts.'

anya-gati-sunya bhogi para-upatapi
brahmacharya-jnana-vairagya-hina papi [153]
sarva-dharma-sunya nama-japi yadi haya
tahara ye sugati taha sarva dharmikera naya [154]

yadi–If [those who are] anya-gati-sunya–shelterless, bhogi–hedonistic, para-upatapi–harmful to others, brahmacharya-jnana-vairagya-hina–devoid of austerity, knowledge, and renunciation, papi–sinful [or] sarva-dharma-sunya–completely irreligious nama-japi haya–become chanters of the Name, [they attain] tahara ye sugati–an exalted destination taha–that naya–is not [attained] sarva dharmikera–by all pious persons. [153–154]

"If those who are shelterless, hedonistic, harmful to others, devoid of austerity, knowledge, and renunciation, sinful, or completely irreligious chant the Name, they attain an exalted destination that even the pious do not.

ananya-gatayo martya bhogino 'pi parantapah
jnana-vairagya-rahita brahmacharyadi-varjitah [155]
sarva-dharmojjhita visnor nama-matraika-jalpakah
sukhena yam gatim yanti na tam sarve 'pi dharmikah [156]

(Padma-purana)

"'Regardless of whether they are shelterless, hedonistic, harmful to others, devoid of knowledge and renunciation, undisciplined, or completely irreligious, those who just once chant the Name of Visnu happily attain a destination that even the pious do not.'

hari-nama-grahane desa-kalera niyama nai
uchchhista asauche vidhi nisedha na pai [157]

hari-nama-grahane–In chanting the Name of the Lord, nai–there are no niyama–rules desa-kalera–regarding time and place, [and] pai na–we do not find vidhi–any rules [or] nisedha–regulations uchchhista asauche–regarding impurity produced by food remnants. [157]

"In chanting the Name of the Lord, there are no rules regarding time and place, and we do not find any rules or regulations regarding impurity produced by food remnants.

na desa-niyamas tasmin na kala-niyamas tatha
nochchhisthadau nisedho 'sti sri-harer namni lubdhaka [158]

(Visnu-dharma)

"'O hunter! Neither are there rules regarding the time and place in chanting the Name of the Lord, nor are there regulations regarding food remnants.'

krsna-nama sada sarvatra karaha kirtana
asauchadi nahi mana, nama svatantra pavana [159]

kirtana karaha–Chant krsna-nama–the Name of Krishna sada–always [and] sarvatra–everywhere, [and] mana nahi–do not be concerned asauchadi–about (external) impurity. nama–The Name [is] svatantra–independently pavana–purifying. [159]

"Chant the Name of Krishna always and everywhere, and do not be concerned about external purity. The Name is independently purifying.

chakrayudhasya namani sada sarvatra kirtayet
nasaucham kirtane tasya sa pavitrakaro yatah [160]

(Skanda-purana)

"'The Name of the Lord, the carrier of the chakra, should be chanted always and everywhere. There is no impurity within the chanting of His Name because He Himself is purifying.'

yajne dane snane jape achhe kalera niyama
krsna-kirtane kalakala-chinta mahabhrama [161]

achhe–There are niyama–rules kalera–regarding the time yajne dane snane jape–for [performing] sacrifice, [giving] charity, bathing, and [chanting] mantras, [but] kalakala-chinta–thinking [that there are] proper and improper times krsna-kirtane–to chant the Name of Krishna [is] mahabhrama–a great mistake. [161]

"There are rules regarding the time to perform sacrifice, give charity, bathe, and chant mantras, but thinking that there are proper or improper times to chant the Name of Krishna is a great mistake.

desa-kala-niyamadi name kabhu nai
krsna-kirtana sada karaha sabai [162]

kabhu nai–There are never desa-kala-niyamadi–rules for the time and place name–to [chant] the Name. sabai–Everyone krsna-kirtana karaha–should chant the Name of Krishna sada–always. [162]

"There are never rules for the time and place to chant the Name. Everyone should always chant the Name of Krishna.

na desa-niyamo rajan na kala-niyamas tatha
vidyate natra sandeho visnor namanukirtane [163]
kalo 'sti dane yajne cha snane kalo 'sti sajjape
visnu-sankirtane kalo nasty atra prthivi-tale [164]

(Vaisnava-chintamani)

"'O King, there are no rules regarding the time and place for chanting the Name of Visnu. Of this there is no doubt. There are rules concerning the time for giving charity, performing sacrifices, bathing, and chanting mantras, but on this earth there are no rules regarding the time to chant the Name of Visnu (the Name should be chanted at all times).'

samsare nirvinna-chitta abhaya-pada chaya
hena yogira janya nama eka-matra upaya [165]

hena yogira janya–For the ascetics [who are] nirvinna-chitta–indifferent samsare–to the world [and] chaya–desire abhaya-pada–fearlessness, nama–the Name [is] eka-matra upaya–the one and only way. [165]

"For ascetics who are indifferent to the world and desire fearlessness, the Name is the one and only way.

etan nirvidyamananam ichchhatam akuto-bhayam
yoginam nrpa nirnitam harer namanukirtanam [166]

(Srimad Bhagavatam: 2.1.11)

"'O King, constantly chanting the Name of the Lord is prescribed for ascetics who are indifferent and desire total fearlessness.'

hari-nama vina ara sahaja mukti-data
keha nahi trijagate, nama-i jivera trata [167]

keha nahi–No one trijagate–throughout the three worlds vina ara–other than hari-nama–the Name of the Lord [is] sahaja mukti-data–an easy giver of liberation. nama-i–The Name alone [is] trata–the deliverer jivera–of the soul. [167]

"No one throughout the three worlds other than the Name of the Lord easily grants liberation. The Name alone is the deliverer of the soul.

eka-bara mukhe bale 'hari' du'aksara
sei jana moksa-prati baddha-parikara [168]

sei jana–Those who eka-bara–once mukhe bale–chant aloud du'aksara–the two syllables 'hari'–'Ha-ri' [are] baddha-parikara–'girdle-bound' moksa-prati–for liberation. [168]

"Those who once chant the two syllables 'Ha-ri' are bound to attain liberation.

sakrd uchcharitam yena harir ity aksara-dvayam
baddhah parikaras tena moksaya gamanam prati [169]

(Skanda-purana)

"'Those who once chant the two syllables 'Ha-ri' are bound to attain liberation.'

jita-nidra hana eka-bara 'narayana' bale
suddha-chitta hana sei nirvana-pathe chale [170]

sei jita-nidra hana–Anyone who overcomes sleep [and] eka-bara–once bale–chants 'narayana'–'Narayan' suddha-chitta hana–becomes pure in heart [and] chale–proceeds nirvana-pathe–on the path to liberation. [170]

"Anyone who overcomes sleep and once chants 'Narayan' becomes pure in heart and proceeds on the path to liberation.

sakrd uchcharayed yas tu narayanam atandritah
suddhantahkarano bhutva nirvanam adhigachchhati [171]

(Padma-purana)

"'Anyone free from laziness who once chants the Name of Narayan becomes pure in heart and attains liberation.'

e ghora samsare, bale vivase 'hare hare'
sadyo-mukta haya, bhaya tare bhaya kare [172]

[Souls] e ghora samsare–in this frightening world [who] vivase–desperately bale–call out 'hare hare'–'O Lord! Lord!' sadyo-mukta haya–are immediately liberated; [even] bhaya–Fear [himself] bhaya kare–fears tare–Him. [172]

"Souls in this frightening world who desperately call out, 'Hari! Hari!' are immediately liberated; even Fear himself fears the Name.

apannah samsrtim ghoram yan-nama vivaso grnan
tatah sadyo vimuchyeta yad bibheti svayam bhayam [173]

(Srimad Bhagavatam: 1.1.14)

"'Souls entangled in this frightening world who desperately chant the Lord's Name, whom Fear himself fears, are immediately liberated.'

mrtyu-kale vivase ye kare uchcharana
tanra avatara nama lila vidambana [174]
bahu-janma-durita sahasa tyaga kari'
yaya se parama-pade bhaje sei hari [175]

se ye–Those who mrtyu-kale–at the time of death vivase–desperately uchcharana kare–chant nama–the Names [that are] vidambana–allusions tanra–to His avatara–Avatars [and] lila–Pastimes sahasa–immediately tyaga kari'–leave behind bahu-janma-durita–many births' worth of sin [and] yaya–reach parama-pade–the supreme abode. bhaje–I serve sei hari–this Lord. [174–175]

"Those who at the time of death desperately chant the Lord's Names that describe His Avatars and Pastimes immediately leave behind many births' worth of sin and reach the supreme abode. I serve this Lord.

yasyavatara-guna-karma-vidambanani
namani ye 'suvigame vivasa grnanti
te 'neka-janma-samalam sahasaiva hitva
samyanty apavrtam rtam tam ajam prapadye [176]

(Srimad Bhagavatam: 3.9.15)

"'Those who at the time of death desperately chant the Names of the Lord that describe His Avatars, Qualities, and Pastimes immediately leave behind many births' worth of sin and attain the uncovered Absolute. I surrender to that unborn Lord.'

chalite basite svapne bhojane sayane
kali-damana krsnochchare vakyera purane [177]
helateo kari' nama nija svarupa pana
parama-pada vaikunthe yaya nirbhaya ha-iya [178]

chalite–While walking, basite–sitting, svapne–dreaming, bhojane–eating, sayane–resting, [or] vakyera purane–speaking, [those who] krsnochchare–chant the Name of Krishna, kali-damana–the subduer of Kali— [and] helateo–even [those who] neglectfully nama kari'–chant the Name— nija svarupa pana–realise the true self [and] nirbhaya ha-iya–fearlessly yaya–go [to] parama-pada–the supreme abode vaikunthe–of Vaikuntha. [177–178]

"While walking, sitting, dreaming, eating, resting, or speaking, those who even neglectfully chant the Name of Krishna, the subduer of Kali, realise the true self and fearlessly go to the supreme abode of Vaikuntha.

vrajams tisthan svapann asnan svasan vakya-prapurane
nama-sankirtanam visnor helaya kali-mardhanam
krtva svarupatam yati bhakti-yuktah param vrajet [179]

(Linga-purana)

"'While walking, sitting, dreaming, eating, breathing, or speaking, those who even neglectfully engage in chanting Visnu's Name, the subduer of Kali, realise the true self, attain devotion, and go to the supreme abode.'

yena tena prakarete laya krsna-nama
take priti kare krsna karuna-nidana [180]

krsna–Krishna, karuna-nidana–the reservoir of grace, priti kare–loves take–those who laya–chant krsna-nama–the Name of Krishna, yena tena prakarete–howsoever [they do so]. [180]

"Krishna, the reservoir of grace, loves those who chant His Name, howsoever they do so.

madya-pane bhutavista vayu-pida-sthale
hari-namochchare mukti tanra karatale [181]

hari-namochchare–By chanting the Lord's Name, [those who are] madya-pane–drunk, bhutavista–bewitched, [or] vayu-pida-sthale–diseased [find] mukti–liberation tanra karatale–on the palm of their hand. [181]

"By chanting the Lord's Name, even those who are drunk, bewitched, or diseased find liberation on the palm of their hand.

vasudevasya sankirtya surapo vyadhito 'pi va
mukto jayeta niyatam mahavisnuh prasidati [182]

(Varaha-purana)

"'By chanting the Name of Vasudev, even drunk and diseased persons attain liberation, and Mahavisnu becomes pleased.'

hari-nama svatah parama-purusartha haya
upeya-mangalya-tattva param-dhanamaya [183]
jivanera phala vastu kasi-khanda bale
padma-puraneo taha kahe bahu sthale [184]

[Chanting] hari-nama–the Name of the Lord haya–is svatah–itself parama-purusartha–the ultimate goal of life. kasi-khanda–The Kasi-khanda (of the Skanda-purana) bale–says [that it is] upeya-mangalya-tattva–the most sought-after auspiciousness, param-dhanamaya–the supreme wealth, [and] phala vastu–the fulfilment jivanera–of life. padma-puraneo–The Padma-purana also kahe–says taha–this bahu sthale–in many places. [183–184]

"Chanting the Name of the Lord is itself the ultimate goal of life. The Kasi-khanda says that it is the most sought-after auspiciousness, the supreme wealth, and the fulfilment of life. The Padma-purana also says this in many places.

idam eva hi mangalyam etad eva dhanarjanam
jivitasya phalan chaitad yad damodara-kirtanam [185]

(Skanda-purana, Padma-purana)

"'Chanting the Name of Damodar is true auspiciousness, true earning of wealth, and the fulfilment of life itself.'

sarva mangalera haya parama mangala
chit-tattva svarupa sarva-veda-valli-phala [186]

haya–The Name is parama mangala–the most auspicious sarva mangalera–of all auspicious things [and] chit-tattva svarupa sarva-veda-valli-phala–the spiritual fruit from the vine of all the Vedas. [186]

"The Name is the most auspicious of all auspicious things and the spiritual fruit produced by the vine of the Vedas.

krsna-nama laya yei sraddha va helaya
nara-matra trana paya sarva-vede gaya [187]

sarva-vede–All the scriptures gaya–sing [that] nara-matra yei–anyone who laya–chants krsna-nama–the Name of Krishna, sraddha–faithfully va–or helaya–neglectfully, paya–attains trana–deliverance. [187]

"All the scriptures sing that anyone who chants the Name of Krishna, faithfully or negligently, attains deliverance.

madhura-madhuram etan mangalam mangalanam
sakala-nigama-valli-sat-phalam chit-svarupam
sakrd api parigitam sraddhaya helaya va
bhrgu-vara nara-matram tarayet krsna-nama [188]

(Prabhasa-khanda)

"'The Name of Krishna, the sweetest of the sweet, the most auspicious of the auspicious, the eternal spiritual fruit from the vine of the Vedas, delivers a soul when He is chanted even once, faithfully or negligently.'

bhaktira prakara yata sastre dekha yaya
tanhi madhye namasraya srestha bali' gaya [189]

gaya–The scriptures sing [that] namasraya–taking shelter of the Name srestha bali'–is the best tanhi madhye–amongst yata bhaktira prakara–all the practices of devotion dekha yaya–found sastre–in the scriptures. [189]

"The scriptures sing that taking shelter of the Name is best amongst all the practices of devotion found in the scriptures.

kastete astanga yoge visnu-smrti sadhe
ostha-spandanei srestha kirtana viraje [190]

visnu-smrti–Remembrance of Visnu sadhe–is practised kastete–with difficulty astanga yoge–through astanga-yoga, [but] kirtana–chanting [His Name is practised] ostha-spandanei–by simply moving the lips; [chanting thus] viraje–reigns srestha–supreme. [190]

"Remembrance of Visnu is practised with difficulty through astanga-yoga, but chanting His Name is practised simply by moving the lips; chanting thus reigns supreme.

aghachchhit smaranam visnor bahv-ayasena sadhyate
ostha-spandana-matrena kirtanan tu tato varam [191]

(Vaisnava-chintamani)

"'Remembrance of Visnu, which destroys sin, is practised with great exertion, but chanting Visnu's Name is practised simply by moving the lips. Chanting is thus superior to remembrance.'

diksa-purvaka archana yadi sata janma kare
tahara jihvaya nitya hari-nama sphure [192]

hari-nama–The Name of the Lord nitya–always sphure–appears tahara jihvaya–on the soul's tongue yadi–when diksa-purvaka–they have accepted initiation [and] archana kare–performed worship sata janma–for hundreds of births. [192]

"The Name of the Lord always appears on the tongue of those who have accepted initiation and performed worship for hundreds of births.

yena janma-sataih purvam vasudevah samarchitah
tan-mukhe hari-namani sada tisthanti bharata [193]

(Vaisnava-chintamani)

"'O King, the Names of the Lord are always present in the mouth of those who have fully worshipped Vasudev for hundreds of previous births.'

satya-yuge bahu-kale yaha tapo-dhyane
yajnadi yajiya tretaya yeba phala tane [194]
dvapare archanangete paya yeba phala
kalite hari-name paya se sakala [195]

se sakala yaha yeba yeba phala phala–All the results tane paya–attained satya-yuge–in Satya-yuga bahu-kale tapo-dhyane–by long-term austerity and meditation, tretaya–in Treta-yuga yajnadi yajiya–by conducting sacrifices, [and] dvapare–in Dvapar-yuga archanangete–by the practice of worship paya–are attained kalite–in Kali-yuga hari-name–by [chanting] the Name of the Lord. [194–195]

"All the results attained in Satya-yuga by long-term austerity and meditation, in Treta-yuga by conducting sacrifices, and in Dvapar-yuga by Deity worship are attained in Kali-yuga by chanting the Name of the Lord.

dhyayan krte yajan yajnais tretayam dvapare 'rchayan
yad apnoti tad apnoti kalau sankirtya kesavam [196]

(Visnu-purana)

"'Whatever is attained in Satya-yuga by meditation, in Treta-yuga by sacrifice, and in Dvapar-yuga by worship, is attained in Kali-yuga by chanting Kesava's Name.'

kali-kale mahabhagavata bali tare
kirtane ye hari bhaje e bhava-samsare [197]

bali–We consider tare ye–those who bhaje–serve hari–the Lord kali-kale–in the Age of Kali e bhava-samsare–in this material world kirtane–by chanting [His Name to be] mahabhagavata–advanced devotees. [197]

"We consider those who serve the Lord in the Age of Kali in this material world by chanting His Name to be advanced devotees.

mahabhagavata nityam kalau kurvanti kirtanam [198]

(Skanda-purana)

"'In the Age of Kali, great devotees always chant the Name of the Lord.'

chid-atmaka hari-nama bareka uchchare
siva-brahma-ananta tara phala kahite nare [199]

siva-brahma-ananta–Siva, Brahma, and Ananta nare–cannot kahite–describe tara phala–the result of bareka–once uchchare–chanting chid-atmaka hari-nama–the spiritual Name of the Lord. [199]

"Siva, Brahma, and Ananta cannot describe the result of once chanting the spiritual Name of the Lord.

namochcharana-mahatmya adbhuta bali' gaya
uchcharana-matre nara parama-pada paya [200]

bali' gaya–The scriptures proclaim [that] namochcharana-mahatmya–the glory of chanting the Name [is] adbhuta–astounding: uchcharana-matre–by just once chanting [the Name,] nara–the soul paya–attains parama-pada–the supreme abode. [200]

"The scriptures proclaim that the glory of chanting the Name is astounding: by just once chanting the Name, the soul attains the supreme abode.

sakrd uchcharayanty eva harer nama chid-atmakam
phalam nasya ksamo vaktum sahasra-vadano vidhih [201]
namochcharana-mahatmyam sruyate mahad adbhutam
yad uchcharana-matrena naro yayat param padam [202]

(Brhan-naradiya-purana)

"'Thousand-mouthed Ananta Sesa and the creator Lord Brahma cannot describe the result of chanting the Lord's spiritual Name even once. We have heard that the glories of uttering the Name are greatly astounding: by just once chanting the Name, the soul attains the supreme abode.'

krsna bale, 'suna arjuna! baliba tomaya
sraddhaya helaya jiva mama nama gaya [203]
sei nama mama hrdi sada vartamana
nama-sama vrata nai, nama-sama jnana [204]
nama-sama dhyana nai, nama-sama phala
nama-sama tyaga nai, nama-sama bala [205]
nama-sama punya nai, nama-sama gati
namera sakti-gane vedera nahika sakati [206]

krsna–Krishna bale–says, 'arjuna!–O Arjuna, suna–listen [to what] baliba–I will say tomaya–to you. [When] jiva–souls gaya–chant mama–My nama–Name, sraddhaya–faithfully [or] helaya–negligently, sei nama–their names vartamana–remain mama hrdi–in My heart sada–forever. nai–There is no vrata–rite nama-sama–equal to [My] Name. [There is no] jnana–knowledge nama-sama–equal to [My] Name. nai–There is no dhyana–meditation nama-sama–equal to [My] Name. [There is no] phala–attainment nama-sama–equal to [My] Name. nai–There is no tyaga–renunciation nama-sama–equal to [My] Name. [There is no] bala–strength nama-sama–equal to [My] Name. nai–There is no punya–piety nama-sama–equal to [My] Name. [There is no] gati–shelter nama-sama–equal to [My] Name. vedera sakati nahika–The scriptures do not have the power sakti-gane–to sing about the power namera–of [My] Name. [203–206]

"Krishna says, 'O Arjuna, listen to what I will say to you. When souls chant My Name, faithfully or negligently, their names remain in My heart forever. There is no rite equal to My Name. There is no knowledge equal to My Name. There is no meditation equal to My Name. There is no renunciation equal to My Name. There is no attainment equal to My Name. There is no strength equal to My Name. There is no piety equal to My Name. There is no shelter equal to My Name. The scriptures are unable to describe the power of My Name.

nama-i parama mukti, nama-i parama gati
nama-i parama santi, nama-i parama sthiti [207]
nama-i parama bhakti, nama-i parama mati
nama-i parama priti, nama-i parama smrti [208]
jivera karana nama, nama-i jivera prabhu
parama aradhya nama, nama-i guru prabhu' [209]

[My] nama-i–Name alone [is] parama–the highest mukti–liberation. [My] nama-i–Name alone [is] parama–the highest gati–shelter. [My] nama-i–Name alone [is] parama–the highest santi–peace. [My] nama-i–Name alone [is] parama–the highest sthiti–dedication. [My] nama-i–Name alone [is] parama–the highest bhakti–devotion. [My] nama-i–Name alone [is] parama–the highest mati–conception. [My] nama-i–Name alone [is] parama–the highest priti–love. [My] nama-i–Name alone [is] parama–the highest smrti–remembrance. [My] nama–Name [is] jivera–the soul's karana–origin. [My] nama-i–Name alone [is] jivera–the soul's prabhu–Lord. [My] nama–Name [is the soul's] parama–highest aradhya–object of worship. [My] nama-i–Name alone [is the soul's] guru–Guru [and] prabhu'–Lord.' [207–209]

"'My Name alone is the highest liberation. My Name alone is the highest shelter. My Name alone is the highest peace. My Name alone is the highest dedication. My Name alone is the highest devotion. My Name alone is the highest conception. My Name alone is the highest love. My Name alone is the highest remembrance. My Name alone is the soul's origin. My Name alone is the soul's master. My Name alone is the soul's highest object of worship. My Name alone is the soul's Guru and Lord.'

sraddhaya helaya nama ratanti mama jantavah
tesam nama sada partha vartate hrdaye mama [210]
na nama-sadrsam jnanam na nama-sadrsam vratam
na nama-sadrsam dhyanam na nama-sadrsam phalam [211]
na nama-sadrsas tyago na nama-sadrsah samah
na nama-sadrsam punyam na nama-sadrsi gatih [212]

(Adi-purana)

"[Krishna:] 'O Arjuna, the names of those who chant My Name, faithfully or negligently, always remain in My heart. There is no knowledge like My Name. There is no rite like My Name. There is no meditation like My Name. There is no attainment like My Name. There is no renunciation like My Name. There is no equanimity like My Name. There is no piety like My Name. There is no shelter like My Name.

namaiva parama muktir namaiva parama gatih
namaiva parama santir namaiva parama sthitih [213]
namaiva parama bhaktir namaiva parama matih
namaiva parama pritir namaiva parama smrtih [214]
namaiva karanam jantor namaiva prabhur eva cha
namaiva paramaradhyo namaiva paramo guruh [215]

(Adi-purana)

"'My Name alone is the highest liberation. My Name alone is the highest shelter. My Name alone is the highest equanimity. My Name alone is the highest dedication. My Name alone is the highest devotion. My Name alone is the highest conception. My Name alone is the highest love. My Name alone is the highest remembrance. My Name alone is the soul's origin. My Name alone is the soul's master. My Name alone is the soul's highest object of worship. My Name alone is the soul's highest Guru.'

hari-nama-mahatmyera kabhu nahi para
ye nama sravane sadya pukkasa uddhara [216]

kabhu nahi–There is never para–an end hari-nama-mahatmyera–to the glories of the Lord's Name, ye nama–the Name which sravane–by hearing [even] pukkasa–outcasts [are] sadya–immediately uddhara–liberated. [216]

"The glories of the Lord's Name never end; even outcasts are immediately liberated upon hearing the Name.

yan-nama sakrch chhravanat
pukkaso 'pi vimuchyate samsarat [217]

(Srimad Bhagavatam: 6.16.44)

"Even outcasts are liberated from samsara by once hearing the Name of the Lord.

svapane jagrate yeba jalpe krsna-nama
kalite se krsna-rupi, krsnera vidhana [218]

se–Those kalite–in the Age of Kali yeba–who jalpe–chant krsna-nama–the Name of Krishna svapane–in dreams [and] jagrate–while awake [attain] krsna-rupi–a form like that of Krishna. [This is] krsnera–Krishna's vidhana–arrangement. [218]

"Those in the Age of Kali who chant the Name of Krishna while dreaming or awake attain a form like that of Krishna. This is Krishna's arrangement.

krsna krsneti krsneti svapan jagrad vrajams tatha
yo jalpati kalau nityam krsna-rupi bhaved dhi sah [219]

(Varaha-purana)

"'While dreaming, waking, or walking, those who always chant, 'Krishna! Krishna! Krishna!' in the Age of Kali attain a form like that of Krishna Himself.'

krsna bali' nitya smare samsara-sagare
jalotthita padma yena narake uddhare [220]

[The Lord] uddhare–delivers narake–from hell [anyone who,] yena–like padma–a lotus jalotthita–arising from water, nitya–always smare–remembers [Him] bali'–by chanting krsna–the Name of Krishna samsara-sagare–within the ocean of material existence. [220]

"The Lord delivers from hell anyone who, like a lotus arising out of water, always remembers Him by chanting 'Krishna' within the ocean of material existence.

krsna krsneti krsneti yo mam smarati nityasah
jalam bhittva yatha padmam narakad uddharamy aham [221]

(Nrsimha-purana)

"[The Lord:] 'I deliver from hell anyone who, like a lotus cutting through water, always remembers Me by chanting 'Krishna! Krishna! Krishna!''

krsna-nama sarva-mukhya jivera asraya
asesa papa hare, sadya papa-mukti-kara [222]

krsna-nama–The Name of Krishna [is] sarva-mukhya asraya–the foremost shelter jivera–of the soul. hare–The Name removes asesa–innumerable papa–sins [and] sadya–immediately [is] papa-mukti-kara–a granter of liberation from [all] sins. [222]

"The Name of Krishna is the foremost shelter of the soul. The Name removes innumerable sins and immediately liberates the soul from all sins.

namnam mukhyataram nama krsnakhyam me parantapa
prayaschittam asesanam papanam mochakam param [223]

(Prabhasa-purana)

"[The Lord:] 'Amongst My Names, 'Krishna' is supreme. This Name atones for innumerable sins and grants the ultimate liberation.'

nama chintamani, krsna, chaitanya-svarupa
purna, suddha, nitya-mukta, nama-nami eka-rupa [224]

nama–The Name [is] chintamani–a wish-fulfilling jewel, krsna–Krishna [Himself. He is] chaitanya-svarupa–by nature spiritual, purna–complete, suddha–pure, [and] nitya-mukta–eternally liberated. nama-nami–The Name and the possessor of the Name [are] eka-rupa–one being. [224]

"The Name is a wish-fulfilling jewel, Krishna Himself. He is by nature spiritual, complete, pure, and eternally liberated. The Name and the possessor of the Name are one.

nama chintamanih krsnas chaitanya-rasa-vigrahah
purnah suddho nitya-mukto 'bhinnatvan nama-naminoh [225]

(Padma-purana)

"'The Name is a wish-fulfilling jewel, Krishna Himself, and the embodiment of spiritual joy. He is complete, pure, eternally liberated, and nondifferent from the possessor of the Name.'

visnu-nama visnu-sakti yei jana jane
sumati prarthana kare aprakrta jnane [226]

yei jana–Those who jane–understand [the] sumati–easily intelligible visnu-nama–Name of Visnu [and] visnu-sakti–power of Visnu prarthana kare–pray [to Him] aprakrta jnane–with supramundane knowledge. [226]

"Those who understand the easily intelligible Name and power of Visnu pray to Him with supramundane realisation.

om asya jananto nama chid-viviktan
mahas te visno sumatim bhajamahe" [227]

(Rig-veda: 1.156.3)

"'O Visnu! Understanding Your spiritual, all-revealing, and easily intelligible Name, we serve You.'"

sthanesvari krsna-dasa yoda kari' kara
bale, "prabhu eka vastu prarthana hamara [228]

sthanesvari krsna-dasa–Krishnadas of Sthanesvari [then] yoda kari'–joined [his] kara–palms [and] bale–said, "prabhu–"O Lord, hamara eka vastu prarthana–I have one request. [228]

[Sriman Mahaprabhu thus concluded His glorification of the Name.] Krishnadas of Sthanesvari then joined his palms and said, "O Lord, I have one request.

e-rupa mahatmya namera suninu sravane
sarvatra samana phala nahi hoya kene" [229]

suninu–I have heard [now] sravane–with [my own] ears e-rupa mahatmya–the glories namera–of the Name, [but] samana–the same phala–results hoya nahi–do not occur sarvatra–everywhere. kene"–Why?" [229]

"I have now heard with my own ears the glories of the Name, but such results do not occur everywhere. Why?"

prabhu bale, "sraddha visvasa sakalera mula
visvasa-abhave keha nahi labhe phala" [230]

prabhu–The Lord bale–said, "sraddha visvasa–Faith and conviction [are] mula–the basis sakalera–of everything. visvasa-abhave–Because of a lack of faith, keha–some labhe nahi–do not attain phala"–the result." [230]

The Lord answered, "Faith and conviction are the basis of everything. Because they lack faith, some do not attain the result."

prabhu bale, "antaryami nama bhagavan
visvasanusare phala karena pradana [231]

prabhu–The Lord bale–said, "antaryami–"Dwelling within [the heart,] nama–the Name, bhagavan–the Lord [Himself,] pradana karena–grants [souls] phala–results visvasanusare–according to [their] faith. [231]

The Lord continued, "Dwelling within the heart, the Name, the Lord Himself, grants souls results according to their faith.

namera mahima purna visvasa na kare
namera phala nahi paya, nama-aparadhe mare [232]

[Those who] purna visvasa kare na–do not have full faith mahima–in the glories namera–of the Name paya nahi–do not get phala–the [proper] result namera–of [chanting] the Name; mare–they die nama-aparadhe– as a result of offences to the Name. [232]

"Those who do not have full faith in the glories of the Name do not get the proper result of chanting the Name; they die as a result of offences to the Name.

arthavada kare phale visvasa tyajiya
phala nahi paya, thake narake padiya" [233]

[Those who] phale arthavada kare–consider the result [of chanting the Name] to be exaggerated tyajiya–lose [their] visvasa–faith [in the Name and] paya nahi–do not get phala–the [proper] result; padiya thake–they fall and remain narake"–in hell." [233]

"Those who consider the result of chanting the Name to be exaggerated lose their faith in the Name and do not get the proper result; they fall into hell and remain there."

arthavadam harer namni sambhavayati yo narah
sa papistho manusyanam niraye patanti sphutam [234]

(Katyayana-samhita)

"'The sinners within human society who imagine the glories of the Name of the Lord to be exaggerated certainly fall into hell.'

yan-nama-kirtana-phalam vividham nisamya
na sraddadhati manute yad utarthavadam
yo manusas tam iha duhkha-chaye ksipami
samsara-ghora-vividharti-nipiditangam [235]

(Brahma-samhita)

"[The Lord:] 'Those who hear about the various results attained by chanting My Name but have no faith in them and think them to be exaggeration—I throw such persons into the dark, troublesome material world after subjecting them to a myriad of miseries.'"

 

sri-sri prema-vivarta samapta

Thus ends Sri Sri Prema-vivarta

 

 

⇐ CHAPTER NINETEEN:
"A Collection of Hidden Truths
about the Name"

The Ten Offences to the Holy Name ⇒

 

CONTENTS:

Translator's Note
Introduction
In Praise of Sri Sri Prema-vivarta
Sri Sri Prema-vivarta:
1 Invocation of Auspiciousness
2 The Composition of this Book
3 First Obeisances
4 Gaura's Greatness
5 Transformations of Ecstasy in Service
6 The Journey of the Soul
7 The Name is for Everyone
8 Give up Deceit
9 Proper Renunciation
10 Caste and Class
11 The Light of Nabadwip
12 Glories of the Vaisnavas
13 Eagerness to see Sri Gaura
14 Contradictory Transformations
15 Morning Pastimes in Nabadwip
16 What is Love?
17 Different Practices for Different Devotees
18 Sri Ekadasi
19 A Collection of Hidden Truths about the Name
20 The Glories of the Name
+ The Ten Offences to the Holy Name
+ Glossary

"HUMILITY, TOLERANCE, GIVING HONOUR TO OTHERS | HUMILITY, TOLERANCE, GIVING HONOUR TO OTHERS"