***

 

mayura-mukuta pitambara-dhari
murali-dhara govardhana-dhari

He wears a peacock feather crown and yellow garments. He holds the flute and lifts the Govardhan Hill!

sri-radha-vara kunja-vihari
murali-dhara govardhana-dhari

He is the beloved of Sri Radha and enjoys in the forest groves. He holds the flute and lifts the Govardhan Hill!

jaya yasoda-nandana krsna murari
murali-dhara govardhana-dhari

All glory to the son of Yasoda, Krishna, Murari. Glory to He who holds the flute and lifts the Govardhan Hill!

jaya gopijana-vallabha vamsi-vihari
murali-dhara govardhana-dhari

All glory to the beloved of the gopis, to He who enjoys playing His vamsi flute. Glory to He who holds the flute and lifts the Govardhan Hill!

 

— : • : —

 

 

<< Back to the main page

 

Download (1.3 Mb)


Bengali


 

Index:
Akrodha paramananda
Amara jivana
Atmanivedana tuya pade

Bara sukhera khabara gai
Bhajahu re mana
Bhaja re bhaja re amar
Bhuliya tomare
bimala hema jini

Chaudda-sata sata-sake
Dasa-avatara-stotram
Dhana mora Nityananda
Durlabha manava janma

Ei-bara karuna kara
E ghora samsare
Emona durmati

Gaurangera duti pada
Gaya gora madhur svare
Gopinath (Nivedana)
Gurudev! Bada krpa kari
Gurudev! Krpa-bindu diya

Ha ha bhakti-vinoda
Hari haraye Namah Krsna
Hari he dayala mora
He deva bhavantam vande

Jagannatha-suta (Nadiya nagare nitai neche)
Janama saphala ta'ra
Jaya guru maharaja (Sri Guru arati-stuti)
Jaya Guru Maharaja karuna-sagara (Sri Sri Nitai-Chaitanya arati)
Jaya jaya Gorachander
Jaya jaya gurudeva karuna-sagara (Sri Guru Sri Gaura Sri Nityananda Arati)
Jaya jaya gurudeva karuna-sagara (Sri Nitai Gauranga Arati, Nrisingha Palli)
Jaya jaya gurudever (Sri Guru arati)
Jayare jayare jaya Gaura-Saraswati
Jayare jayare jaya paramahamsa
Jaya Sachi-nandana
Jaya Radha-Madhava
Jaya Radhe, Jaya Krsna

Kabe habe bolo
Kabe Sri Chaitanya more
Kali kukura kadana
Ke yabi ke yabi
Ki jani ki bale
Ki-rupe paiba seva

Mana tumi tirthe sada rata
Manasa deha geha
Mayura-mukuta

Namo namah tulasi maharani
Nitai amara dayara avadhi
Nitai gunamani amara
Nitai-pada-kamala

Parama karuna

Radha bhajane yadi
Radha-kunda-tata
Radhe Radhe Govinda
Radhika-charana-padma

Samsara-davanala (Sri Gurvastakam)
Sarvasva tomara
Sri-gaura-mandala majhe
Sri Guru-charana-padma
Sri Guru-Parampara
Sri Guru-charana-padma
Sri Hari-vasare
Sri Krsna Chaitanya Prabhu daya kara more
Sri Krsna-Chaitanya Prabhu jive daya kari
Srila Raghunath Das Goswami Sochaka
Srimad Rupa-pada-rajah Prarthana Dasakam
Sri Nrsimha, Jaya Nrsimha
Sri Rupa-manjari-pada
Sri Sad-Goswamy-Astakam
Sri Sri Damodarastakam
Sri Srimad Gaura-Kishor-Namaskar Dasakam
Sri Sri Siksastakam
Suddha-bhakata
Sujanarvuda-radhita (Sri Sri Prabhupada-padma Stavakah)
Suno he rasika-jana

Thakura vaisnava-gana

Udila aruna

Vaisnav ke?
Vaisnava Thakura dayara
Vandana
Varaja-vipine yamuna kule

Yadi Gaura na ha'ta
Yasoda-Nandana Krsna
Yasomati-Nandana
Yasomati-stanya-payi (Nagare nagare gora gay)
Ye anila prema-dhana (Viraha-giti)

Dasavidha Nama-Aparadha

 

 

 


 

Full Surrender
The six constituents of surrender: accept the favourable, reject the unfavourable, humility, surrender, faith that Krishna will protect and take care of us..

 

      

We have to offer everything—senses, eyes, ears, nose, tongue—to our Lord;
we have to use everything for the service to the Lord.

"HUMILITY, TOLERANCE, GIVING HONOUR TO OTHERS | HUMILITY, TOLERANCE, GIVING HONOUR TO OTHERS"