Our Disciplic Succession:
Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj  Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj  Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj  Bhagavan Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupad
"The Sun Never Sets on Sri Chaitanya Saraswat Math":
Worldwide Affiliate Branches and Centres
 
ABOUT US GUIDANCE LIBRARY DAILY PRACTICE PHOTO CALENDAR CONTACT
 

SRI NABADWIP DHAM MAHATMYA: CHAPTER ELEVEN

Sri Sri Koladwip, Sri Samudragad, Sri Champa Hatta, and Sri Jayadev

 

jaya jaya sri-chaitanya jaya nityananda
jayadvaita-srivasadi gaura-bhakta-vrnda [1]

jaya jaya–All glory sri-chaitanya–to Sri Chaitanya! jaya–All glory nityananda–to Nityananda! jayadvaita-srivasadi gaura-bhakta-vrnda–All glory to Advaita, Srivas, and all the devotees of the Lord! [1]

All glory to Sri Chaitanya, Nityananda, Advaita, Srivas, and all the devotees of the Lord!

jaya jaya gauda-bhumi sarva-bhumi-sara
yatha nama-saha sri-chaitanya avatara [2]

jaya jaya–All glory gauda-bhumi–to the land of Gauda, sarva-bhumi-sara–the best of all lands, yatha–where sri-chaitanya–Sri Chaitanya avatara–descended nama-saha–with [His] Name! [2]

All glory to the land of Gauda, the best of all lands, where Sri Chaitanya descended with His Name!

nityananda prabhu bale, "suna sarva-jana
panchaveni-rupe ganga hethaya milana [3]

nityananda prabhu–Nityananda Prabhu bale–said, "sarva-jana–"Everyone, suna–listen! hethaya–Here, ganga–the Ganga milana–convenes panchaveni-rupe–with five other rivers. [3]

Nityananda Prabhu said, "Everyone, listen! Here, the Ganga convenes with five other rivers.

mandakini alaka sahita bhagirathi
gupta-bhave hethaya achhena sarasvati [4]

bhagirathi–The Ganga [flows] sahita–with mandakini alaka –the Mandakini and Alakananda. sarasvati–The Saraswati gupta-bhave achhena–is hidden hethaya–here. [4]

"The Ganga flows here with the Mandakini and the Alakananda. The Saraswati is also hidden here.

paschime yamuna saha aise bhogavati
tahate manasa-ganga mahavegavati [5]

yamuna–The Yamuna aise–comes paschime–from the west saha–with bhogavati–the Bhogavati. mahavegavati manasa-ganga–The swift Manasa Ganga [also flows] tahate–within them. [5]

"The Yamuna comes from the west with the Bhogavati, and the swift Manasa Ganga also flows within them.

maha maha prayaga baliya rsi-gane
koti koti yajna hetha kaila brahma sane [6]

baliya–Considering [this place] maha maha prayaga–Mahaprayag, rsi-gane–sages kaila–have performed koti koti–billions yajna–of sacrifices hetha–here sane–with brahma–Lord Brahma. [6]

"Considering this place Mahaprayag, sages have performed billions of sacrifices here with Lord Brahma.

brahma-satra sthana ei mahima apara
hetha snana karile janama nahe ara [7]

mahima–The glories ei sthana–of this place brahma-satra–of Brahma's sacrifices [are] apara–unlimited. snana karile–If a soul bathes hetha–here, janama nahe–they do not take birth ara–again. [7]

"The glories of this place of Brahma's sacrifices are unlimited. If a soul bathes here, they do not take birth again.

ihara mahima keba varnibare pare
suska dhara-sama kona tirtha ha-ite nare [8]

keba–Who pare–can varnibare–describe mahima–the glories ihara–of this place? ha-ite nare–It cannot be kona tirtha–a holy place [that is] suska dhara-sama–like a dry river. [8]

"Who can describe the glories of this place? It is not a holy place that is now simply a dry river.

jale-sthale-antarikse tyajiya jivana
sarva-jiva paya sri-goloka-vrndavana [9]

sarva-jiva–All souls [who] tyajiya–give up [their] jivana–life jale-sthale-antarikse–in the water, on the earth, or in the air [here] paya–attain sri-goloka-vrndavana–Sri Goloka Vrindavan. [9]

"All souls who give up their life in the water, on the earth, or in the air here attain Sri Goloka Vrindavan.

kuliyapahada bali' khyata ei sthana
ganga-tire uchcha-bhumi parvata-samana [10]

ei sthana–This place bali' khyata–is known as kuliyapahada–Kuliyapahada. [It is] uchcha-bhumi–a raised land ganga-tire–on the bank of the Ganga, parvata-samana–resembling a mountain. [10]

"This place is known as Kuliyapahada. It is a raised land on the bank of the Ganga, resembling a mountain.

koladvipa nama sastre achhaya varnana
satya-yuga-katha eka suna sarva-jana [11]

nama varnana achhaya–It is named koladvipa–Koladwip sastre–in the scriptures. sarva-jana–Everyone suna–listen eka satya-yuga-katha–to a story from Satya-yuga. [11]

"It is called Koladwip in the scriptures. Everyone, listen to a story from Satya-yuga.

vasudeva name eka brahmana-kumara
varahadevera seva kare bara-bara [12]

[There was] eka–a brahmana-kumara–brahman boy name–named vasudeva–Vasudev. bara-bara–Regularly, varahadevera seva kare–he worshipped Varahadev. [12]

"There was a brahman boy named Vasudev. He regularly worshipped Varahadev.

sri-varaha-murti puji' kare upasana
sarvada varahadevera karaya prarthana [13]

puji' upasana kare–He worshipped and adored sri-varaha-murti–a Deity of Sri Varaha.varahadevera prarthana karaya–He prayed to Varahadev sarvada–constantly. [13]

"He worshipped a Deity of Sri Varaha and constantly prayed to Him.

'prabhu more krpa kari' deha darasana
saphala ha-uka mora nayana jivana' [14]

'prabhu–'O Lord! krpa kari'–Mercifully darasana deha–reveal [Yourself] more–to me. [May] mora–my nayana–eyes [and] jivana–life saphala ha-uka'–be fulfilled. ' [14]

"'O Lord! Mercifully reveal Yourself to me so that my eyes and life may be fulfilled.'

ei bali' kande vipra gadagadi yaya
'prabhu nahi dekha dile jivana vrthaya' [15]

bali'–Praying ei–in this way, vipra–the brahman gadagadi yaya–would roll on the ground [and] kande–cry, 'prabhu–'O Lord! dekha nahi dile–If You do not reveal [Yourself, my] jivana–life [is] vrthaya'–worthless.' [15]

"Praying in this way, the brahman would roll on the ground and cry, 'O Lord! If You do not reveal Yourself, my life is worthless.'

kata-dine sri-varaha anukampa kari'
dekha dila vasudeve kola-rupa dhari' [16]

kata-dine–Eventually, sri-varaha–Sri Varaha anukampa kari'–mercifully dekha dila–revealed [Himself] vasudeve–to Vasudev, dhari'–bearing kola-rupa–the form of a boar. [16]

"Eventually, Sri Varaha mercifully revealed Himself to Vasudev in the form of a boar.

nana-ratna bhusane bhusita kalevara
pada griva nasa mukha chaksu manohara [17]

[His] kalevara–body [was] bhusita–ornamented nana-ratna bhusane–with various jewels and ornaments, [and His] pada–feet, griva–neck, nasa–nose, mukha–mouth, [and] chaksu–eyes [were] manohara–enchanting. [17]

"His body was ornamented with various jewels and ornaments, and His feet, neck, nose, mouth, and eyes were enchanting.

parvata-samana uchcha sarira tanhara
dekhi' vipra nije dhanya mane bara bara [18]

tanhara–His sarira–body [was] parvata-samana uchcha–as tall as a mountain. dekhi'–Seeing [Him,] vipra–the brahman bara bara–again and again nije mane–felt himself [to be] dhanya–fortunate. [18]

His body was as tall as a mountain. Seeing Him, the brahman again and again felt himself to be fortunate.

bhume padi' vipra pranamiya prabhu-paya
kandiya akula haila gadagadi yaya [19]

vipra–The brahman padi'–fell bhume–to the ground, pranamiya–bowed prabhu-paya–at the feet of the Lord, kandiya–cried akula haila–fervently, [and] gadagadi yaya–rolled on the ground. [19]

He fell to the ground, bowed at the feet of the Lord, cried fervently, and rolled on the ground.

viprera bhakati dekhi' varaha takhana
kahilena vasudeve madhura vachana [20]

takhana–Then, dekhi'–seeing bhakati–the devotion viprera–of the brahman, varaha–Varaha kahilena–spoke madhura vachana–sweet words vasudeve–to Vasudev. [20]

Seeing the devotion of the brahman, Varaha spoke sweet words to Vasudev.

'ohe vasudeva tumi bhakata amara
bada tusta hainu puja paiya tomara [21]

'ohe–'O vasudeva–Vasudev! tumi–You [are] amara–My bhakata–devotee, [and] hainu–I have become bada tusta–very pleased paiya–by receiving tomara–your puja–worship. [21]

"'O Vasudev! You are My devotee, and I am very pleased with your worship.

ei navadvipe mora prakata bihara
kali agamane habe suna vakya-sara [22]

kali agamane–When Kali-yuga arrives, mora bihara prakata habe–I will perform Pastimes ei navadvipe–in Nabadwip. suna–Listen vakya-sara–to [My] conclusive words. [22]

"'When Kali-yuga arrives, I will perform Pastimes in Nabadwip. Listen to My conclusive words.

navadvipa-sama dhama nahi tribhuvane
ati priya-dhama mora achhe sangopane [23]

nahi–There is no dhama–abode navadvipa-sama–like Nabadwip tribhuvane–in the three worlds; [all of] mora–My ati priya-dhama–most beloved abodes sangopane achhe–are hidden [within it]. [23]

"'There is no abode like Nabadwip in the three worlds; all of My most beloved abodes are hidden within it.

brahmavarta saha achhe punya-tirtha yata
se saba achhaye hetha sastrera sammata [24]

brahmavarta–Brahmavarta, saha–along with yata punya-tirtha se saba–all the other holy places achhe–there are, achhaye–is present hetha–here. [This is] sammata–the conclusion sastrera–of the scriptures. [24]

"'Brahmavarta and all other holy places that exist are present here. This is the conclusion of the scriptures.

ye sthane brahmara yajne prakasa ha-iya
nasilama hiranyaksa dante vidariya [25]

sei sthana punya-bhumi ei sthane raya
yathaya amara ebe ha-ila udaya [26]

navadvipa sevi' sarva-tirtha virajaya
navadvipa-vase sarva-tirtha-vasa haya [27]

sarva-tirtha–All holy places virajaya–exist [here and] sevi'–serve navadvipa–Nabadwip. navadvipa-vase–By residing in Nabadwip, sarva-tirtha-vasa haya–you reside in all the holy places. [27]

"'All holy places exist here and serve Nabadwip. By residing in Nabadwip, you reside in all the holy places.

dhanya tumi navadvipe sevile amaya
sri-gaura-prakata-kale janmibe hethaya [28]

tumi–You [are] dhanya–fortunate: sevile–you have served amaya–Me navadvipe–in Nabadwip.janmibe–You will take birth hethaya–here sri-gaura-prakata-kale–at the time of Sri Gaura's appearance. [28]

"'You are fortunate: you have served Me in Nabadwip. You will take birth here when I appear as Sri Gauranga.

anayase dekhibe se mahasankirtana
apurva gauranga-rupa pabe darasana' [29]

anayase–Easily, dekhibe–you will see se–His mahasankirtana–grand sankirtan. darasana pabe–You will see apurva gauranga-rupa'–Gauranga's extraordinary form.' [29]

"'Easily, you will see His grand sankirtan and extraordinary form.'

eta bali' sri-varaha haila antardhana
daiva-vani ha-ila vipre bujhite sandhana [30]

bali'–Saying eta–this, sri-varaha–Sri Varaha antardhana haila–disappeared. daiva-vani–A divine voice [then] ha-ila–arose sandhana bujhite–to guide vipre–the brahman. [30]

"Saying this, Sri Varaha disappeared. A divine voice then arose to guide the brahman.

parama pandita vasudeva mahasaya
sarva-sastra vichariya janila nischaya [31]

vasudeva mahasaya–Worshippable Vasudev [was] parama pandita–a great scholar. vichariya–He studied sarva-sastra–all the scriptures [and] janila–understood [everything] nischaya–clearly. [31]

"Worshippable Vasudev was a great scholar. He studied all the scriptures and understood everything clearly.

'vaivasvata-manvantare kalire sandhyaya
sri-gauranga-prabhu-lila habe nadiyaya [32]

'kalire sandhyaya–'At the beginning of Kali-yuga vaivasvata-manvantare–during the reign of Vaivasvata Manu, sri-gauranga-prabhu-lila–Lord Sri Gauranga's Pastimes habe–will manifest nadiyaya–in Nadia. [32]

"'At the beginning of Kali-yuga during the reign of Vaivasvata Manu, the Pastimes of Sri Gauranga will manifest in Nadia.

rsi-gana sei tattva rakhila gopane
ingite kahila saba bujhe vijna-jane [33]

rsi-gana–The sages rakhila–kept sei–this tattva–truth gopane–hidden [but also] ingite kahila–hinted [at it in the scriptures]. vijna-jane–The wise bujhe–understand saba–all of this. [33]

"'The sages kept this truth hidden but also hinted at it in the scriptures. The wise understand all of this.

'prakata ha-ile lila ha-ibe prakasa
ebe gopya' ei tattva paila abhasa [34]

'prakata ha-ile–'When the Lord appears, [His] lila–Pastimes prakasa ha-ibe–will be revealed, [but] ebe–for now, [they] gopya'–should be kept hidden.' [In this way,] abhasa paila–Vasudev understood the purport ei tattva–of this truth [in the scriptures]. [34]

"'When the Lord appears, His Pastimes will be revealed, but for now they should be kept hidden.' In this way, Vasudev understood the purport of the scriptures.

parama anande vipra kare sankirtana
gaura-nama gaya mane mane sarva-ksana [35]

parama anande–With great joy, vipra–the brahman sankirtana kare–performed sankirtan: gaya–he chanted gaura-nama–the Name of Gaura sarva-ksana–constantly mane mane–within his heart. [35]

"With great joy, the brahman performed sankirtan, chanting the Name of Gaura constantly within his heart.

parvata-pramana koladevera sarira
dekhi' vasudeva mane vicharila dhira [36]

koladvipa parvatakhya ei sthana haya
sei haite parvatakhya haila parichaya [37]

dekhi'–Having seen parvata-pramana–the mountain-like sarira–form koladevera–of Varahadev, dhira vasudeva–the wise Vasudev mane vicharila–decided ei sthana–this place haya–would be koladvipa parvatakhya–named Koladwip Parvat. sei haite–Since then, parvatakhya parichaya haila–it has been known as Parvat. [36–37]

"Having seen the mountain-like form of Varahadev, the wise Vasudev decided that this place would be named Koladwip Parvat. Since then, it has been known as Parvat.

ohe jiva! nitya-lilamaya vrndavane
giri-govardhana ei jane bhakta-jane [38]

ohe–O jiva!–Jiva! bhakta-jane–Devotees jane–know ei–this place [to be] giri-govardhana–Govardhan Hill vrndavane–of Vrindavan, [which is] nitya-lilamaya–filled with eternal Pastimes. [38]

"O Jiva! Devotees know this place to be Govardhan Hill of Vrindavan, which is filled with the Lord's eternal Pastimes.

sri-bahulavana dekha ihara uttare
rupera chhataya sarva-dik sobha kare [39]

dekha–See sri-bahulavana–Sri Bahulavan ihara uttare–to its north. rupera chhataya–The effulgence of its form sobha kare–shines sarva-dik–in all directions. [39]

"See Sri Bahulavan to the north. Its effulgence shines in all directions.

vrndavane ye ye krame dvadasa kanana
se krama nahika hetha vallabha-nandana [40]

vallabha-nandana–O son of Vallabha, dvadasa kanana–the twelve forests (of Vraja) nahika–do not exist hetha–here ye ye krame se krama–in the order that they do vrndavane–in Vrindavan. [40]

"O Jiva, the twelve forests are not arranged here the way they are in Vrindavan.

prabhu-ichchha-mate hetha krama-viparyaya
ihara tatparya jane prabhu ichchhamaya [41]

prabhu-ichchha-mate–By the will of the Lord, krama-viparyaya–their order is reversed hetha–here. prabhu ichchhamaya–The whimsical Lord jane–knows tatparya–the reason ihara–for this. [41]

"By the will of the Lord, their order is reversed here. The whimsical Lord knows the reason for this.

yei rupa achhe hetha dekha sei rupa
viparyaye prema-vrddhi ei aparupa" [42]

dekha–See yei rupa sei rupa achhe–the way they are hetha–here. ei aparupa viparyaye–This extraordinary reversal prema-vrddhi"–increases [everyone's] divine love." [42]

"See the way they are arranged here. This extraordinary reversal increases everyone's divine love."

kichhu-dura giya prabhu balena vachana
"ei ye samudragadi kara darasana [43]

prabhu–The Lord giya–went kichhu-dura–ahead [and] vachana balena–said, "darasana kara–"See ei ye–here samudragadi–Samudragad. [43]

Nityananda Prabhu went ahead and then said, "See here Samudragad.

saksat dvarakapuri sri-ganga-sagara
dui tirtha achhe hetha dekha vijna-vara [44]

vijna-vara–O best of the wise, dekha–see saksat–directly achhe–present hetha–here dui tirtha–the two holy places dvarakapuri–Dvaraka Puri [and] sri-ganga-sagara–Sri Ganga Sagar. [44]

"O best of the wise, see here both Dvaraka Puri and Sri Ganga Sagar.

sri-samudra-sena raja chhila ei-sthane
bada krsna-bhakta krsna vina nahi jane [45]

sri-samudra-sena–Sri Samudra Sen chhila–was raja–a king ei-sthane–here. [He was] bada krsna-bhakta–a great devotee of Krishna— jane nahi–he knew nothing vina–but krsna–Krishna. [45]

"Sri Samudra Sen was a king here. He was a great devotee of Krishna—he knew nothing but Krishna.

yabe bhimasena aila nija sainya laye
gherila samudragadi banga-digvijaye [46]

yabe–When bhimasena–Bhimasen aila–came [here] laye–with nija–his sainya–army banga-digvijaye–to conquer Bengal, gherila–he surrounded samudragadi–Samudragad. [46]

"When Bhimasen came here with his army to conquer Bengal, he surrounded Samudragad.

raja jane krsna eka pandavera gati
pandava vipade paile aise yadupati [47]

raja–The king jane–knew krsna–Krishna [was] pandavera–the Pandavas' eka gati–only shelter, [and that] pandava vipade paile–if the Pandavas faced danger, yadupati–Krishna aise–would come. [47]

"The king knew Krishna was the Pandavas' only shelter, and that if the Pandavas faced danger, Krishna would come.

'yadi ami pari bhime dekhaite bhaya
bhima-arta-nade hari habe dayamaya [48]

'yadi–'If ami–I pari–can bhime bhaya dekhaite–cause Bhima to show that he is afraid, hari–Krishna dayamaya habe–will feel compassion bhima-arta-nade–in response to Bhima's cries of distress. [48]

"'If I can cause Bhima to show that he is afraid, Krishna will feel compassion in response to his cries of distress.

daya kari' asibena e dasera dese
dekhiba se syama-murti chakse anayase' [49]

daya kari' asibena–Krishna will compassionately come e dasera dese–to this servant's land, [and] anayase–easily dekhiba–I will see se syama-murti–His dark form chakse'–with [my] eyes.' [49]

"'Then Krishna will compassionately come to this servant's land, and I will easily see His dark form with my eyes.'

eta bhavi' nija sainya sajaila raya
gaja baji padatika laye yuddhe yaya [50]

bhavi'–Thinking eta–thus, raya–the king sajaila–prepared nija–his sainya–army. laye–Taking [his] gaja–elephants, baji–horses, [and] padatika–foot soldiers, yaya–he went yuddhe–to battle. [50]

"Thinking thus, the king prepared his army. Taking his elephants, horses, and foot soldiers, he went to battle.

sri-krsna smariya raja bana niksepaya
bane jara jara bhima paila bada bhaya [51]

smariya–Remembering sri-krsna–Sri Krishna, raja–the king niksepaya–fired bana–arrows. jara jara–Overwhelmed bane–by the arrows, bhima–Bhima bada bhaya paila–became extremely afraid. [51]

"Remembering Sri Krishna, the king fired arrows. Overwhelmed by the arrows, Bhima became extremely afraid.

mane mane krsne dake vipada dekhiya
'raksa kara bhime natha sri-charana diya [52]

dekhiya–Seeing [that he was in] vipada–danger, dake–Bhima called out krsne–to Krishna mane mane–within his mind, 'natha–'O Lord! raksa kara–Protect bhime–Bhima diya–with [Your] sri-charana–holy feet. [52]

"Seeing that he was in danger, Bhima called out to Krishna within his mind, 'O Lord! Protect Bhima with Your holy feet.

samudra-senera saha yujhite na pari
bhanga dile bada lajja taha saite nari [53]

yujhite pari na–I cannot fight samudra-senera saha–with Samudra Sen, [but] bhanga dile–if I retreat, [it will be] bada lajja–a great shame, [and] saite nari–I cannot tolerate taha–that. [53]

"'I cannot fight with Samudra Sen, but I also cannot tolerate the great shame of retreating.

pandavera natha krsna pai parajaya
bada-i lajjara katha ohe dayamaya' [54]

krsna–O Krishna! [You are] pandavera natha–the Lord of the Pandavas. ohe–O dayamaya–merciful Lord! parajaya pai–If we are defeated, [it will be] bada-i lajjara katha'–a matter of great shame.' [54]

"'O Krishna! You are the Lord of the Pandavas. O merciful Lord! If we are defeated, it will be a great shame.'

bhimera karuna-nada suni' dayamaya
sei yuddha-sthale krsna ha-ila udaya [55]

suni'–Hearing bhimera–Bhima's karuna-nada–sorrowful cry, dayamaya–the merciful Lord, krsna–Krishna, udaya ha-ila–appeared sei yuddha-sthale–on the battlefield. [55]

"Hearing Bhima's sorrowful cry, Krishna mercifully appeared on the battlefield.

na dekhe se rupa keha apurva ghatana
sri-samudra-sena matra dekhe eka-jana [56]

apurva ghatana–An extraordinary event [took place]: keha na–no one dekhe–saw se rupa–the Lord's form. eka-jana–One man, sri-samudra-sena–Sri Samudra Sen matra–alone, dekhe–saw [it]. [56]

"An extraordinary event then took place: Sri Samudra Sen saw the Lord's form, but no one else did.

nava-jala-dhara-rupa kaisora murati
gale dole vana-mala mukutara bhati [57]

[His] kaisora murati–adolescent form [was] nava-jala-dhara-rupa–the colour of a fresh rain cloud, vana-mala–a forest garland dole–swung gale–on [His] neck, [and His] mukutara–crown bhati–shone. [57]

"The Lord's adolescent form was the colour of a fresh rain cloud, a forest garland swung on His neck, and His crown shone.

sarva-ange alankara ati susobhana
pita-vastra paridhana apurva gathana [58]

[He had] ati susobhana–extremely beautiful alankara–ornaments sarva-ange–on all [His] limbs, [and His] apurva–extraordinary gathana–body [was] paridhana–clothed pita-vastra–in yellow garments. [58]

"He had extremely beautiful ornaments on all His limbs, and His extraordinary body was clothed in yellow garments.

se rupa dekhiya raja preme murchchha yaya
murchchha samvariya krsne prarthana janaya [59]

dekhiya–Seeing se rupa–His form, raja–the king murchchha yaya–fainted preme–out of divine love. [Then] murchchha samvariya–he steadied himself [and] prarthana janaya–prayed krsne–to Krishna. [59]

"Seeing Krishna's form, the king fainted out of divine love. He then steadied himself and prayed to the Lord.

'tumi krsna jagannatha patita-pavana
patita dekhiya more tava agamana [60]

'krsna–'O Krishna, tumi–You [are] jagannatha–the Lord of the universe [and] patita-pavana–the saviour of the fallen. dekhiya–Having seen more–me, patita–a fallen soul, tava agamana–You have come [here]. [60]

"'O Krishna, You are the Lord of the universe and the saviour of the fallen. Having seen this fallen soul, You have come here.

tava lila jagaj-jana karaya kirtana
suni' dekhibara ichchha ha-ila takhana [61]

jagaj-jana–The souls of this world kirtana karaya–glorify tava–Your lila–Pastimes, [and] suni'–hearing [that,] takhana ichchha ha-ila–I then desired dekhibara–to see [You]. [61]

"'The souls of this world glorify Your Pastimes, and hearing that, I desired to see You.

kintu mora vrata chhila ohe dayamaya
ei navadvipe tava ha-ibe udaya [62]

"hethaya dekhiba tava rupa manohara
navadvipa chhadibare na haya antara" [63]

mora–My vrata–vow, kintu–however, ohe–O dayamaya–merciful Lord, chhila–was [that] tava udaya ha-ibe–You would appear ei navadvipe–in Nabadwip: "dekhiba–"I will see tava–Your manohara–enchanting rupa–form hethaya–here [so that] antara haya na–I do not have chhadibare–to leave navadvipa"–Nabadwip." [62–63]

"'My vow, however, O merciful Lord, was that You would appear in Nabadwip: "I will see Your enchanting form here so that I do not have to leave Nabadwip."

sei vrata raksa mora kari' dayamaya
navadvipe krsna-rupe haile udaya [64]

dayamaya–O merciful Lord, mora sei vrata raksa kari'–You have upheld my vow [and] udaya haile–appeared krsna-rupe–as Krishna navadvipe–in Nabadwip. [64]

"'O merciful Lord, You have upheld my vow and appeared as Krishna in Nabadwip.

tathapi amara ichchha ati gudha-tara
gauranga ha-una mora aksira gochara' [65]

tathapi–Still, amara–my ati gudha-tara–very confidential ichchha–desire [is that] mora aksira gochara ha-una–You will appear before my eyes gauranga'–as Gauranga.' [65]

"'Still, my very confidential desire is that You will appear before my eyes as Gauranga.'

dekhite dekhite raja sammukhe dekhila
radha-krsna-lila-rupa madhurya atula [66]

raja–The king dekhite dekhite–suddenly dekhila–saw sammukhe–before him atula madhurya–the incomparably sweet radha-krsna-lila-rupa–forms and Pastimes of Radha and Krishna. [66]

"The king suddenly saw before him the incomparably sweet forms and Pastimes of Radha and Krishna.

sri-kumudavane krsna sakhi-gana sane
aparahne kare lila giya go-charane [67]

krsna–Krishna go-charane giya–was tending cows [and] lila kare–playing sane–with [His] sakhi-gana–friends sri-kumudavane–in Sri Kumudavan aparahne–in the afternoon. [67]

"Krishna was tending cows and playing with His friends in Sri Kumudavan in the afternoon.

ksaneke ha-ila sei lila adarsana
sri-gauranga-rupa here bhariya nayana [68]

ksaneke–Within a moment, sei–these lila–Pastimes adarsana ha-ila–disappeared, [and] here–the king saw sri-gauranga-rupa–the form of Sri Gauranga, bhariya–filling [his] nayana–eyes. [68]

"Within a moment, these Pastimes disappeared, and the king saw the form of Sri Gauranga, filling his eyes.

mahasankirtanavesa sange bhakta-gana
nachiya nachiya prabhu karena kirtana [69]

mahasankirtanavesa–Immersed in grand sankirtan, prabhu–the Lord nachiya nachiya–was dancing [and] kirtana karena–chanting sange–with [His] bhakta-gana–devotees. [69]

"Immersed in grand sankirtan, the Lord was dancing and chanting with His devotees.

purata-sundara-kanti ati manohara
nayana mataya ati kanpaya antara [70]

[The Lord's] ati–extremely manohara–beautiful purata-sundara-kanti–golden lustre nayana mataya–made the eyes [of the king] quiver [and his] antara–heart ati kanpaya–palpitate intensely. [70]

"The Lord's extremely beautiful golden lustre made the eyes of the king quiver and his heart palpitate intensely.

sei rupa heri' raja nije dhanya mane
bahu stava kare tabe gauranga-charane [71]

heri'–Seeing sei rupa–the form of the Lord, raja–the king mane–considered nije–himself dhanya–fortunate. tabe–Then bahu stava kare–he offered prayers gauranga-charane–at Gauranga's feet. [71]

"Seeing the form of the Lord, the king considered himself fortunate. He then offered prayers at the Lord's feet.

kata-ksane se sakala haila adarsana
kandite lagila raja haye anya mana [72]

kata-ksane–Eventually, se sakala–everything adarsana haila–disappeared. raja–The king anya mana haye–became thoughtful [and] lagila–began kandite–to cry. [72]

"Eventually, everything disappeared. The king became thoughtful and began to cry.

bhimasena ei parva na dekhe nayane
bhave raja yuddhe bhita haila eta-ksane [73]

bhimasena–Bhimasen dekhe na–did not see ei–this parva–miracle nayane–with [his] eyes [and] bhave–thought raja–the king eta-ksane–suddenly bhita haila–had become afraid yuddhe–to fight. [73]

"Bhimasen did not see this miracle and thought that the king had suddenly become afraid to fight.

atyanta vikrama kare pandura nandana
raja tusta haye kara yache tata-ksana [74]

pandura nandana–Bhimasen kare–showed [his] atyanta vikrama–immense strength, [and] raja–the king tata-ksana–then tusta haye–happily kara yache–submitted [his] tax payment. [74]

"Bhimasen showed his immense strength, and the king happily submitted his tribute.

kara peye bhimasena anya sthane yaya
bhima digvijaya sarva-jagatete gaya [75]

bhimasena–Bhimasen peye–accepted kara–the tribute, [and] yaya–went anya sthane–elsewhere. [Still now,] sarva-jagatete–the whole world gaya–sings bhima–of Bhima [as] digvijaya–the conqueror of all directions. [75]

"Bhimasen accepted the tribute and went elsewhere. Still now, the whole world sings of Bhima as the conqueror of all directions.

ei se samudragadi navadvipa-sima
brahma nahi jane ei sthanera mahima [76]

ei se–This place, samudragadi–Samudragad, [is] navadvipa-sima–on the boundary of Nabadwip. brahma–Brahma jane nahi–does not know mahima–the glories ei sthanera–of this place. [76]

"This place, Samudragad, is on the boundary of Nabadwip. Even Brahma does not know the glories of this place.

samudra asiya hetha jahnavi asraye
prabhu-pada seva kare bhakta-bhava laye [77]

samudra–The ocean asiya–came jahnavi-asraye–to the shelter of the Ganga hetha–here [and,] bhakta-bhava laye–with the mood of a devotee, seva kare–served prabhu-pada–the feet of the Lord. [77]

"The ocean came to the shelter of the Ganga here and, with the mood of a devotee, served the feet of the Lord.

jahnavi balena, 'sindhu ati alpa-dine
tava tire prabhu mora rahibe vipine' [78]

jahnavi–The Ganga balena–said, 'sindhu–'O Ocean, ati alpa-dine–very soon mora–my prabhu–Lord rahibe–will stay vipine–in a forest tava tire'–on your bank.' [78]

"The Ganga said, 'O Ocean, very soon my Lord will stay in a forest on your bank.'

sindhu bale, 'suna devi amara vachana
navadvipa nahi chhade sachira nandana [79]

sindhu–The ocean bale–said, 'devi–'O goddess, suna–listen amara vachana–to my words! sachira nandana–The son of Sachi chhade nahi–never leaves navadvipa–Nabadwip. [79]

"The ocean said, 'O goddess, listen to my words! The son of Sachi never leaves Nabadwip.

yadyapio kichhu-dina rahe mama tire
apratyaksa rahe tabu nadiya bhitare [80]

yadyapio–Although rahe–He will stay mama tire–on my bank kichhu-dina–for some time, tabu–still, rahe–He will remain apratyaksa–invisibly nadiya bhitare–in Nadia. [80]

"'Although He will stay on my bank for some time, He will remain invisibly in Nadia.

nitya-dhama navadvipa prabhura hethaya
prakata o aprakata lila vede gaya [81]

vede–The Vedas gaya–sing prakata–of the manifest o–and aprakata–unmanifest lila–Pastimes prabhura–of the Lord hethaya–here nitya-dhama navadvipa–in [His] eternal abode of Nabadwip. [81]

"'The Vedas sing of the manifest and unmanifest Pastimes of the Lord here in His eternal abode of Nabadwip.

hetha tavasraye ami rahiba sundari
seviba navadvipe sri-gauranga hari' [82]

sundari–O beautiful goddess! ami–I rahiba–will stay hetha–here tavasraye–under your shelter [and] seviba–serve sri-gauranga hari–Lord Sri Gauranga navadvipe'–in Nabadwip.' [82]

"'O beautiful goddess! I will stay here under your shelter and serve Sri Gauranga in Nabadwip.'

ei bali' payo-nidhi navadvipe raya
gaurangera nitya-lila satata chintaya" [83]

bali'–Saying ei–this, payo-nidhi–the ocean raya–stayed navadvipe–in Nabadwip, satata chintaya–meditating gaurangera nitya-lila"–on the eternal Pastimes of Gauranga." [83]

"Saying this, the ocean stayed in Nabadwip, meditating on the eternal Pastimes of Gauranga."

tabe nityananda aila champahatta grama
vaninatha-grhe tatha karila visrama [84]

nityananda–Nityananda tabe–then aila–came champahatta grama–to the village of Champa Hatta [and] visrama karila–rested tatha–there vaninatha-grhe–in the home of Vaninath. [84]

Nityananda Prabhu then came to Champa Hatta Gram and rested there in the home of Vaninath.

aparahne champahatta karaya bhramana
nityananda bale, "suna vallabha-nandana [85]

aparahne–In the afternoon, nityananda–Nityananda bhramana karaya–toured champahatta–through Champa Hatta [and] bale–said, "vallabha-nandana–"O son of Vallabha, suna–listen! [85]

In the afternoon, Nityananda toured through Champa Hatta and said, "O Jiva, listen!

ei sthane chhila purve champaka-kanana
khadiravanera amsa sundara darsana [86]

purve–Previously, chhila–there was sundara darsana champaka-kanana–a beautiful champak forest ei sthane–here [that was] amsa–part khadiravanera–of Khadiravan. [86]

"Previously, there was a beautiful champak forest here that was part of Khadiravan.

champakalata sakhi nitya champaka la-iya
mala ganthi' radha-krsne sevitena giya [87]

nitya–Daily, champakalata sakhi–Champakalata Sakhi la-iya–would pick champaka–champak flowers [here,] ganthi'–string mala–garlands, [and] giya sevitena–serve radha-krsne–Radha and Krishna. [87]

"Daily, Champakalata Sakhi would pick champak flowers here, string garlands, and serve Radha and Krishna.

kali vrddhi haile sei champaka kanane
mali-gana phula laya ati hrsta-mane [88]

kali vrddhi haile–When Kali-yuga started, mali-gana–garland-makers ati hrsta-mane–eagerly laya–began to take phula–the flowers sei champaka kanane–from that champak forest. [88]

"When Kali-yuga started, garland-makers eagerly began to take the champak flowers from the forest.

hatta kari' champaka-kusuma laye vasi'
vikraya karaya laya yata grama-vasi [89]

hatta kari'–They established a market [and] vasi'–resided [here]. laye–They would take champaka-kusuma–the champak flowers [and] vikraya karaya–sell [them, and] yata grama-vasi–all the villagers laya–would buy them. [89]

"They established a market and resided here. They would take the flowers and sell them, and the villagers would buy them.

sei haite sri-champakahatta haila nama
chanpahati sabe bale manohara dhama [90]

sei haite–As a result, manohara dhama–this beautiful place nama haila–was named sri-champakahatta–Sri Champaka Hatta ('Champaka flower market'), [and] sabe–everyone bale–called [it] chanpahati–Chanpahati. [90]

"As a result, this beautiful place was named Sri Champaka Hatta, and people began to call it Chanpahati.

ye kale laksmana-sena nadiyara raja
jayadeva navadvipe hana tanra praja [91]

ye kale–When laksmana-sena–Laksman Sen [was] raja–the king nadiyara–of Nadia, jayadeva–Jayadev Goswami hana–was tanra praja–his subject navadvipe–in Nabadwip. [91]

"When Laksman Sen was the king of Nadia, Jayadev Goswami was one of His subjects in Nabadwip.

ballala-dirghika-kule bandhiya kutira
padma-saha vaise tatha jayadeva dhira [92]

dhira jayadeva–The wise Jayadev bandhiya–built kutira–a cottage ballala-dirghika-kule–on the bank of Ballal Dirghika [and] vaise–resided tatha–there padma-saha–with [his wife] Padmavati. [92]

"The wise Jayadev built a cottage on the bank of Ballal Dirghika and resided there with his wife Padmavati.

dasa-avatara stava rachila tathaya
sei stava laksmanera haste kabhu yaya [93]

[While] tathaya–there, rachila–he wrote dasa-avatara stava–the Dasa-avatara-stotram, [and] sei–this stava–poem kabhu–once yaya–went haste–to the hand laksmanera–of Laksman Sen. [93]

"While there, he wrote the Dasa-avatara-stotram, and this poem once came to the hand of Laksman Sen.

parama anande stava karila pathana
jijnasila raja, 'stava kaila kon jana' [94]

raja–The king pathana karila–read stava–the poem parama anande–with great joy [and] jijnasila–asked, 'kon jana–'Who kaila–wrote stava'–this poem?' [94]

"The king read the poem with great joy and then asked, 'Who wrote this?'

govardhana acharya rajare tabe kaya
'mahakavi jayadeva rachayita haya' [95]

govardhana acharya–Govardhan Acharya (the king's chief scholar) tabe–then kaya–said rajare–to the king, 'rachayita haya–'It is written mahakavi–by the great poet jayadeva'–Jayadev.' [95]

"Govardhan Acharya said to the king, 'The great poet Jayadev wrote it.'

'kotha jayadeva kavi' jijnase bhupati
govardhana bale, 'ei navadvipe sthiti' [96]

bhupati–The king jijnase–asked, 'kotha–'Where [is] kavi–this poet jayadeva–Jayadev?' govardhana–Govardhan bale–said, 'sthiti–'He lives ei navadvipe'–in Nabadwip.' [96]

"The king asked, 'Where is this poet Jayadev?' Govardhan replied, 'He lives in Nabadwip.'

suniya gopane raja kariya sandhana
ratra-yoge aila tabe jayadeva-sthana [97]

suniya–Hearing [this,] raja–the king gopane–secretly sandhana kariya–searched [and] tabe–then aila–came jayadeva-sthana–to the home of Jayadev ratra-yoge–in the evening. [97]

"Hearing this, the king secretly searched for Jayadev's home and then came there in the evening.

vaisnava-vesete raja kutire pravesa
jayadeve nati kari' baise eka-dese [98]

raja–The king pravesa–entered kutire–the cottage vaisnava-vesete–in the dress of a Vaisnava. nati kari'–He bowed jayadeve–to Jayadev [and] baise–sat eka-dese–on one side. [98]

"The king entered the cottage in the dress of a Vaisnava. He bowed to Jayadev and sat on one side.

jayadeva janilena bhupati e jana
vaisnava-vesete aila haye akinchana [99]

jayadeva–Jayadev janilena–understood [that] e jana–this man [was] bhupati–the king [and that] aila–he had come akinchana haye–as a beggar vaisnava-vesete–in the dress of a Vaisnava. [99]

"Jayadev understood that this man was the king and that he had come to him as a beggar in the dress of a Vaisnava.

alpa-ksane raja tabe deya parichaya
jayadeve yache yaite apana alaya [100]

alpa-ksane–Within a short time, raja–the king tabe–then parichaya deya–introduced [himself and] yache–requested jayadeve–Jayadev yaite–to go apana alaya–to his palace. [100]

"Within a short time, the king introduced himself and requested Jayadev to go to his palace.

atyanta virakta jayadeva mahamati
visayi-grhete yete na kare sammati [101]

mahamati–The wise jayadeva–Jayadev [was] atyanta–extremely virakta–detached, [and] sammati kare na–he did not agree yete–to go visayi-grhete–to the home of any materialist. [101]

"The wise Jayadev was extremely detached, and he did not agree to go to the home of any materialist.

krsna-bhakta jayadeva balila takhana
'tava desa chhadi' ami kariba gamana [102]

jayadeva–Jayadev, krsna-bhakta–the [great] devotee of Krishna, takhana–then balila–said, 'ami–'I chhadi'–will leave tava–your desa–province [and] gamana kariba–go [elsewhere]. [102]

"Jayadev, the great devotee of Krishna, then said, 'I will leave your province and go elsewhere.

visayi-samsarga kabhu na deya mangala
ganga para haye yaba yatha nilachala' [103]

visayi-samsarga–Association with materialists kabhu na–never deya–grants mangala–fortune, [so] para haye–I will cross ganga–the Ganga [and] yaba–go yatha–to nilachala'–Jagannath Puri.' [103]

"'Association with materialists never results in good fortune, so I will cross the Ganga and go to Nilachal.'

raja bale, 'suna prabhu amara vachana
navadvipa tyaga nahi kara kadachana [104]

raja–The king bale–said, 'prabhu–'O master, suna–listen amara vachana–to my words. kadachana tyaga kara nahi–Please do not ever leave navadvipa–Nabadwip. [104]

"The king said, 'O master, listen to my words. Please do not ever leave Nabadwip.

tava vakya satya habe mora ichchha rabe
hena karya kara deva more krpa yabe [105]

yabe deva more krpa–Please be merciful to me [and] hena karya kara–act so that tava–your vakya–words satya habe–will come true [and] mora–my ichchha–desire rabe–will [also] be fulfilled. [105]

"'Please be merciful to me and act in such a way that your words will come true and my desire will also be fulfilled.

ganga-pare champahatta sthana manohara
sei sthane thaka tumi du' eka vatsara [106]

ganga-pare–On the other side of the Ganga, [there is] manohara sthana–a beautiful place [known as] champahatta–Champa Hatta. tumi thaka–Please stay sei sthane–there du' eka vatsara–for a couple of years. [106]

"'On the other side of the Ganga, there is a beautiful place known as Champa Hatta. Please stay there for a couple of years.

mama ichchha-mate ami tatha na yaiba
tava ichchha hale tava charana heriba' [107]

ami–I yaiba na–will not go tatha–there mama ichchha-mate–according to my own desire; heriba–I will see tava–your charana–feet [only] tava ichchha hale'–when you desire it.' [107]

"'I will not go there according to my own desire; I will come to see your feet only when you desire it.'

rayara vachana suni' mahakavi-vara
sammata ha-iya bale vachana satvara [108]

suni'–Hearing vachana–the words rayara–of the king, mahakavi-vara–the best of great poets satvara–immediately vachana bale–replied sammata ha-iya–in agreement. [108]

"Hearing the words of the king, the great poet immediately replied in agreement.

'yadyapi visayi tumi e rajya tomara
krsna-bhakta tumi tava nahika samsara [109]

'yadyapi–'Although tumi–you [are] visayi–a materialist [and] e rajya–this kingdom [is] tomara–yours, tumi–you [are] krsna-bhakta–a devotee of Krishna [and] tava–samsara nahika–you have no material attachment. [109]

"'Although you are a materialist and this kingdom is yours, you are a devotee of Krishna and you have no material attachment.

pariksa karite ami visayi baliya
sambhasinu tabu tumi sahile suniya [110]

ami–I baliya sambhasinu–called [you] visayi–a materialist pariksa karite–to test [you,] tabu–but tumi–you suniya–heard [this and] sahile–tolerated [it]. [110]

"'I called you a materialist to test you, but you heard this and tolerated it.

ataeva janilama tumi krsna-bhakta
visaya la-iya phira haye anasakta [111]

ataeva–Thus, janilama–I have [now] understood [that] tumi–you [are] krsna-bhakta–a devotee of Krishna. la-iya phira–You engage visaya–in material affairs [but] anasakta haye–are detached. [111]

"'I have now understood that you are a devotee of Krishna. You engage in material affairs but remain detached.

champaka-hattete ami kichhu-dina raba
gopane asibe tumi chhadiya vaibhava' [112]

ami–I raba–will stay champaka-hattete–in Champaka Hatta kichhu-dina–for some time. gopane–In secret, chhadiya–leaving behind [your] vaibhava–opulence, tumi–you asibe'–may come [to see me].' [112]

"'I will stay in Champaka Hatta for some time. In secret, leaving your opulence behind, you may come to see me.'

hrsta-chitta haye raja amatya dvaraya
champaka-hattete grha nirmana karaya [113]

dvaraya–Through amatya–a minister, raja–the king hrsta-chitta haye–happily grha nirmana karaya–had a house constructed champaka-hattete–in Champaka Hatta. [113]

"Through one of his ministers, the king happily had a house constructed in Champaka Hatta.

tatha jayadeva kavi rahe dina kata
sri-krsna-bhajana kare raga-marga mata [114]

kavi–The poet jayadeva–Jayadev rahe–stayed tatha–there dina kata–for some time [and] sri-krsna-bhajana kare–served Sri Krishna raga-marga mata–according to the principles of raga-marg (the path of divine love). [114]

"The poet Jayadev stayed there for some time and served Sri Krishna according to the path of divine love.

padmavati devi ane champakera bhara
jayadeva puje krsna nandera kumara [115]

padmavati devi–Padmavati Devi ane–would bring bhara–loads champakera–of champak flowers, [and] jayadeva–Jayadev puje–worshipped nandera kumara krsna–Krishna, the son of Nanda [with them]. [115]

"Padmavati Devi would bring loads of champak flowers, and Jayadev worshipped Krishna, the son of Nanda, with them.

mahapreme jayadeva karaye pujana
dekhila sri-krsna haila champaka-varana [116]

jayadeva–Jayadev pujana karaye–offered worship mahapreme–with intense love, [and] dekhila–he saw sri-krsna–Sri Krishna haila–appear champaka-varana–the colour of a champak flower. [116]

"Jayadev offered worship with intense love, and eventually he saw Sri Krishna appear before him in a form the colour of a champak flower.

purata-sundara-kanti ati manohara
koti-chandra-nindi mukha parama sundara [117]

[The Lord's] purata-sundara-kanti–beautiful golden lustre [was] ati–completely manohara–enchanting, [and His] parama–extremely sundara–beautiful mukha–face nindi–belittled koti-chandra–millions of moons. [117]

"The Lord's beautiful, golden lustre was completely enchanting, and His extremely beautiful face belittled millions of moons.

chanchara chikura sobha gale phula-mala
dirgha-bahu rupe alo kare parna-sala [118]

[He had] chanchara–wavy chikura–hair, dirgha-bahu–long arms, [and] sobha phula-mala–a beautiful flower garland gale–around [His] neck. [His] rupe–body alo kare–illumined parna-sala–the thatched hut [of Jayadev]. [118]

"He had wavy hair, long arms, and a beautiful flower garland around His neck. His body illumined the thatched hut of Jayadev.

dekhiya gauranga-rupa mahakavi-vara
preme murchchha yaya chakse asru jhara jhara [119]

dekhiya–Seeing gauranga-rupa–the form of Gauranga, mahakavi-vara–the best of poets murchchha yaya–fainted preme–in divine love, [and] asru–tears jhara jhara–streamed chakse–from [his] eyes. [119]

"Seeing the form of Gauranga, Jayadev, the best of poets, fainted in divine love as tears streamed from his eyes.

padmavati devi sei rupa nirakhiya
ha-ila chaitanya-hina bhumete padiya [120]

nirakhiya–Seeing sei rupa–His form, padmavati devi–Padmavati Devi chaitanya-hina ha-ila–fainted [and] padiya–fell bhumete–to the ground. [120]

"Seeing the Lord's form, Padmavati Devi fainted and fell to the ground.

padma-hasta diya prabhu tole dui jane
krpa kari' bale tabe amiya-vachane [121]

prabhu–The Lord tole–raised dui jane–the two of them diya–with [His] padma-hasta–lotus hands [and] tabe–then krpa kari'–mercifully bale–spoke amiya-vachane–nectarean words. [121]

"The Lord raised them both with His lotus hands and then mercifully spoke nectarean words.

'tumi do̐he mama bhakta parama udara
darasana dite ichchha ha-ila amara [122]

'tumi–'You [are] do̐he–both mama–My parama udara–highly exalted bhakta–devotees, [and] amara ichchha ha-ila–I desired darasana dite–to reveal [Myself to you]. [122]

"'You are both My highly exalted devotees, and I desired to reveal Myself to you.

ati alpa-dine ei nadiya nagare
janama la-iba ami sachira udare [123]

ati alpa-dine–Within a very short time, ami–I janama la-iba–will take birth udare–from the womb sachira–of Sachi ei nadiya nagare–in the town of Nadia. [123]

"'Very soon I will take birth from the womb of Sachi Devi in Nadia.

sarva-avatare sakala-bhakta sane
sri-krsna-kirtane vitariba prema-dhane [124]

sane–With sakala-bhakta–all the devotees sarva-avatare–of all [My] Avatars, vitariba–I will distribute prema-dhane–the wealth of divine love sri-krsna-kirtane–by chanting the Name of Sri Krishna. [124]

"'With all the devotees of all My previous Avatars, I will distribute the wealth of divine love through Sri Krishna-kirtan.

chabbisa vatsare ami kariya sannyasa
kariba avasya nilachalete nivasa [125]

chabbisa vatsare–During [My] twenty-fourth year, ami–I sannyasa kariya–will take sannyas, [and] avasya–undoubtedly nivasa kariba–I will reside nilachalete–in Jagannath Puri. [125]

"'At the age of twenty-four, I will take sannyas and then reside in Nilachal.

tatha bhakta-gana sange mahapremavese
sri-gita-govinda asvadiba avasese [126]

tatha–There, mahapremavese–immersed in intense divine love, avasese asvadiba–I will deeply relish [your] sri-gita-govinda–Sri Gita-govinda sange–with [My] bhakta-gana–devotees. [126]

"'There, immersed in intense divine love, I will deeply relish your Sri Gita-govinda with My devotees.

tava virachita gita-govinda amara
atisaya priya-vastu kahilama sara [127]

sara kahilama–I am telling you the truth: tava virachita–your composition gita-govinda–Gita-govinda [is] amara atisaya priya-vastu–extremely dear to Me. [127]

"'I am telling you the truth: your Gita-govinda is extremely dear to Me.

ei navadvipa-dhama parama chinmaya
dehante asibe hetha kahinu nischaya [128]

ei navadvipa-dhama–Nabadwip Dham [is] chinmaya–spiritual [and] parama–supreme; kahinu–I promise [you that] nischaya–certainly asibe–you will come hetha–here dehante–after [leaving your] body. [128]

"'Nabadwip Dham is spiritual and supreme; I promise you that you will come here after leaving your body.

ebe tumi do̐he yao yatha nilachala
jagannathe seva giya pabe prema-phala' [129]

ebe–For now, tumi–you do̐he–two yao–will go yatha–to nilachala–Jagannath Puri. seva giya–Serve jagannathe–Jagannath [there, and] pabe–you will attain prema-phala'–the fruit of divine love.' [129]

"'For now, you two will go to Nilachal. Serve Jagannath there, and you will attain the fruit of divine love.'

eta bali' gaurachandra haila adarsana
prabhura vichchhede murchchha haya dui-jana [130]

bali'–Saying eta–this, gaurachandra–Gaurachandra adarsana haila–disappeared. prabhura vichchhede–In separation from the Lord, dui-jana–the two of them murchchha haya–fainted. [130]

"Saying this, Gaurachandra disappeared. In separation from the Lord, Jayadev and Padmavati fainted.

murchchha-sese anargala kandite lagila
kandite kandite saba nivedana kaila [131]

murchchha-sese–After fainting, lagila–they began kandite–to cry anargala–profusely. kandite kandite–Crying and crying, saba–they nivedana kaila–offered prayers. [131]

"Regaining consciousness, they began to cry profusely. Crying and crying, they offered prayers.

'haya kiba rupa mora dekhinu nayane
kemane vanchiba ebe tanra adarsane [132]

'haya!–'Alas! kiba–What rupa–a form mora–we dekhinu–have seen nayane–with [our] eyes! kemane–How vanchiba–will we live ebe–now tanra adarsane–in separation from Him? [132]

"'Alas! What a form we have seen! How will we now live in separation from Him?

nadiya chhadite prabhu kena ajna kaila
bujhi ei dhame kichhu aparadha haila [133]

kena–Why prabhu ajna kaila–did the Lord order [us] chhadite–to leave nadiya–Nadia? bujhi–We understand [that] kichhu aparadha haila–we [must] have made some offences ei dhame–here. [133]

"'Why did the Lord order us to leave Nadia? We understand that we must have made some offence here.

ei navadvipa-dhama parama chinmaya
chhadite manasa ebe vikalita haya [134]

ei navadvipa-dhama–Nabadwip Dham [is] chinmaya–spiritual [and] parama–supreme, [and our] manasa–hearts ebe vikalita haya–are now dismayed [at having] chhadite–to leave. [134]

"'Nabadwip Dham is spiritual and supreme, and our hearts are dismayed at the thought of leaving.

bhala haita navadvipe pasu paksi haye

thakitama chira-dina dhama-chinta laye [135]

bhala haita–It would be better [to] pasu paksi haye–become an animal or bird navadvipe–in Nabadwip. [Then] thakitama–we would remain [here] chira-dina–forever, dhama-chinta laye–meditating on the Dham. [135]

"'It would be better to become an animal or bird and remain here forever, meditating on the Dham.

parana chhadite pari tabu ei dhama
chhadite na pari ei gudha manaskama [136]

chhadite pari–We can give up [our] parana–lives, tabu–but chhadite pari na–we cannot give up ei dhama–the Dham— [our] manaskama–attachment [is] ei gudha–so intense. [136]

"'We can give up our lives, but we cannot give up the Dham—our attachment is so intense.

ohe prabhu sri-gauranga krpa vitariya
rakha ama do̐he hetha sri-charana diya' [137]

ohe–O prabhu–Lord! sri-gauranga–Sri Gauranga! krpa vitariya–Be merciful [and] rakha–keep ama do̐he–us both hetha–here sri-charana diya'–at Your holy feet.' [137]

"'O Lord! Sri Gauranga! Be merciful and keep us here at Your holy feet.'

balite balite donhe kande uchcharaya
daiva-vani sei-ksane sunibare paya [138]

balite balite–While speaking, donhe–they both kande uchcharaya–cried aloud, [and] sei-ksane–then sunibare paya–they heard daiva-vani–a divine voice. [138]

"While speaking in this way, they cried aloud, and then they heard a divine voice.

'duhkha nahi kara donhe yao nilachala
dui katha habe chitta na kara chanchala [139]

'duhkha kara nahi–'Do not be sad. donhe–Both of you yao–go nilachala–to Jagannath Puri. dui katha habe–I will tell [you] two things. chitta chanchala kara na–Do not be unsteady at heart. [139]

"'Go to Nilachal, and do not be sad or unsteady at heart. I will tell you two things.

kichhu-dina purve do̐he karile manasa
nilachale vasa kari kataka divasa [140]

kichhu-dina–Some time purve–ago, do̐he–you both manasa karile–desired vasa kari–to stay nilachale–in Nilachal kataka divasa–for a few days. [140]

"'Some time ago, you both desired to stay in Nilachal for a few days.

sei vanchha jagabandhu puraila tava
jagannatha chahe tava darsana sambhava [141]

jagabandhu–Jagannath (the friend of the world) puraila–has fulfilled sei–this vanchha–desire tava–of yours, [and] jagannatha–Jagannath chahe–wants tava darsana sambhava–the chance to see you. [141]

"'Jagannath has fulfilled this desire of yours, and He wants to see you.

jagannathe tusi' punah chhadiya sarira
navadvipe dui-jane nitya habe sthira' [142]

dui-jane–You two tusi'–will please jagannathe–Jagannath, punah–again chhadiya–leave [your] sarira–bodies, [and then] sthira habe–remain navadvipe–in Nabadwip nitya'–eternally.' [142]

"'You two will please Jagannath, again leave your bodies, and then reside in Nabadwip eternally.'

daiva-vani suni' do̐he chale tata-ksana
pachhe phiri navadvipa karena darsana [143]

suni'–Upon hearing daiva-vani–the divine voice, do̐he–they both tata-ksana–immediately chale–left, [and] pachhe–later on, phiri–they turned [and] darsana karena–looked navadvipa–at Nabadwip. [143]

"Upon hearing the divine voice, Jayadev and Padmavati immediately left, and after some time, they turned and looked back at Nabadwip.

chhala chhala kare netra jaladhara vahe
navadvipa-vasi-gane dainya-vakya kahe [144]

chhala chhala kare–They wept, [and] jaladhara–tears vahe–streamed netra–from [their] eyes. dainya-vakya kahe–They spoke humbly navadvipa-vasi-gane–to the residents of Nabadwip. [144]

"They wept, and tears streamed from their eyes. Humbly, they spoke to the residents of Nabadwip.

'tomara kariya krpa ei dui jane
aparadha kariyachhi karaha marjane' [145]

'tomara kariya krpa–'Please be merciful ei dui jane–to these two souls. aparadha kariyachhi–We have committed offences; marjane karaha'–please forgive us.' [145]

"'Please be merciful to these two souls. Please forgive us for the offences we have committed.'

asta-dala padma-sama navadvipa bhaya
dekhite dekhite do̐he kata-dure yaya [146]

do̐he–They yaya–went kata-dure–away, dekhite dekhite–looking [back] navadvipa–at Nabadwip, [which] asta-dala padma-sama bhaya–resembles an eight-petalled lotus. [146]

"They walked away, looking back again and again at the eight-petalled lotus of Nabadwip.

dure giya navadvipa nahi dekhe ara
kandite kandite gauda-bhumi haya para [147]

giya–They went dure–ahead [and] dekhe nahi–did not see navadvipa–Nabadwip ara–any more. kandite kandite–Crying, para haya–they crossed outside gauda-bhumi–the land of Gauda. [147]

"They went ahead and eventually did not see Nabadwip anymore. Crying, they crossed outside the land of Gauda.

kata-dine nilachale pau̐chhiya dui jane
jagannatha darasana kaila hrsta-mane [148]

kata-dine–Some time later, dui jane–the two of them pau̐chhiya–arrived nilachale–in Nilachal [and] darasana kaila–saw jagannatha–Jagannath hrsta-mane–with cheerful hearts. [148]

"Some time later, they arrived in Nilachal and saw Jagannath with cheerful hearts.

ohe jiva ei jayadeva-sthana haya
uchcha-bhumi matra achhe vrddha-loke kaya" [149]

ohe–O jiva–Jiva, ei–this haya–is jayadeva-sthana–the place of Jayadev. vrddha-loke–The elders kaya–say [that] matra–only uchcha-bhumi–this raised land achhe"–remains." [149]

"O Jiva, this is the place of Jayadev. The elders say that only this raised land is what remains of it."

jayadeva-sthana dekhi' sri-jiva takhana
preme gadagadi yaya karaya rodana [150]

dekhi'–Seeing jayadeva-sthana–the place of Jayadev, sri-jiva–Sri Jiva takhana–then gadagadi yaya–rolled on the ground [and] rodana karaya–wept preme–in divine love. [150]

Seeing the place of Jayadev, Sri Jiva rolled on the ground and wept in divine love.

"dhanya jayadeva kavi dhanya padmavati
sri-gita-govinda dhanya dhanya krsna-rati [151]

"dhanya–"Glory jayadeva kavi–to the poet Jayadev! dhanya–Glory padmavati–to Padmavati! dhanya–Glory sri-gita-govinda–to Sri Gita-govinda! dhanya–Glory krsna-rati–to love for Krishna! [151]

"Glory to the poet Jayadev! Glory to Padmavati! Glory to Sri Gita-govinda! Glory to love for Krishna!

jayadeva bhoga kaila yei prema-sindhu
krpa kari' deha more tara eka-bindu" [152]

[O Lord,] krpa kari'–mercifully deha–give more–me eka-bindu–a drop tara yei prema-sindhu–of the ocean of divine love [that] jayadeva–Jayadev bhoga kaila"–relished." [152]

"O Lord, mercifully give me a drop of the ocean of divine love that Jayadev relished."

ei katha bali' jiva dharani lotaya
nityananda-sri-charane gadagadi yaya [153]

bali'–Saying ei katha–this, jiva–Jiva lotaya–tumbled dharani–to the ground [and] gadagadi yaya–rolled nityananda-sri-charane–at the holy feet of Nityananda. [153]

Saying this, Jiva tumbled to the ground and rolled at the holy feet of Nityananda Prabhu.

sei ratra sabe raya vaninatha-ghare
vamsa-saha vani nityananda-seva kare [154]

sei–That ratra–night sabe–they raya–stayed vaninatha-ghare–at the house of Vaninath, [and] vani–Vaninath vamsa-saha–and [his] family nityananda-seva kare–served Nityananda. [154]

That night they stayed at the house of Vaninath, and he and his family served Nityananda Prabhu.

nitai-jahnava-pada-chhaya asa yara
nadiya-mahatmya gaya akinchana chhara [155]

akinchana chhara–This poor, fallen soul, yara–whose asa–aspiration [is] nitai-jahnava-pada-chhaya–the shade of Nitai and Jahnava's feet, gaya–chants mahatmya–the glories nadiya–of Nadia. [155]

This poor, fallen soul, whose aspiration is the shade of Nitai and Jahnava's feet, chants the glories of Nadia.

 

 

⇐ (10) Visiting Sri Brahmana Puskara, Sri Uchcha Hatta, etc.

(12) Sri Sri Rtudwip and Sri Radha Kunda ⇒

 

CONTENTS:
· Translator's Note
· Publishers' Notes
· Sri Navadvipa-dhama-parikramaya Ahvana
· Preface
· Sriman Navadvipa-dhama-vandana

Sri Navadvipa-dhama-mahatmya:
The Glories of the Dham
The Nature and Dimensions of the Dham
Instructions for Circumambulating the Dham
Sri Jiva Hears the Glories of the Dham
Sri Mayapur and Antardvip
Visiting Sri Ganga Nagar, Sri Prthu Kunda, Sri Simantadwip, Sri Visram Sthan, and Other Places
Sri Suvarna Bihar and Sri Deva Palli
Sri Harihara Ksetra, Sri Varanasi, and Sri Godruma
Sri Madhyadwip and Sri Naimisa
Visiting Sri Brahmana Puskara, Sri Uchcha Hatta, and other places
Sri Sri Koladwip, Sri Samudragad, Sri Champa Hatta, and Sri Jayadev
Sri Sri Rtudwip and Sri Radha Kunda
Sri Vidya Nagar and Sri Jahnudwip
Sri Modadrumadwip and Sri Rama-Lila
Sri Vaikunthapur, Sri Rudradwip, and Sri Pulina
Sri Bilvapaksa and Sri Bharadvaja Tila
Sri Jiva Goswami's Questions and Srila Nityananda Prabhu's Answers
The Removal of Sri Jiva Goswami's Doubts and His Travelling to Vrindavan

Sri Navadvipa-bhava-taranga

Sri Gaura Krishna Tattva
The Land of Sweetness
The Ten Offences to the Holy Dham
Glossary

Maps

"HUMILITY, TOLERANCE, GIVING HONOUR TO OTHERS | HUMILITY, TOLERANCE, GIVING HONOUR TO OTHERS"