Our Disciplic Succession:
Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj  Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj  Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj  Bhagavan Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupad
"The Sun Never Sets on Sri Chaitanya Saraswat Math":
Worldwide Affiliate Branches and Centres
 
ABOUT US GUIDANCE LIBRARY DAILY PRACTICE PHOTO CALENDAR CONTACT
 

Sri Sri Damodarastakam

By Sri Satyavrata Muni
Chanted in the mornings during the Kartik month

namamisvaram sach-chid-ananda-rupam
lasat-kundalam gokule bhrajamanam
yasoda-bhiyolukhalad dhavamanam
paramrstam atyam tato drutya gopya [1]

namamisvaram – obeisance to the Supreme Lord; sach-chid-ananda-rupam – possessing an eternal, cognisant and blissful form; lasat – shining; kundalam – earrings; gokule – in Gokula; bhrajamanam – resplendent; yasoda – Mother Yasoda; bhiya-ulukhalad – afraid of a mortar; dhavamanam – running; paramrstam – grasped, handled roughly; atyam – extremely; tato – then; drutya – quickly; gopya – gopi.

I am offering my obeisance to the eternal, all-cognisant and blissful Supreme Lord who wears shining earrings and is resplendent in His eternal abode, Gokula, who runs away from a mortar in fear of His Mother Yasoda but is then outsmarted and caught roughly by her.

rudantam muhur netra-yugmam mrjantam
karambhoja-yugmena satanka-netram
muhuh svasa-kampa-trirekhanka-kantha
sthita-graivam damodaram bhakti-baddham [2]

rudantam – weeping; muhur – bitterly; netra-yugmam – two eyes; mrjantam – wiping; kara-ambhoja – lotus hands; yugmena – two; satanka – fearful; netram – eyes; muhuh – again and again; svasa – breathing; kampa – shake; trirekhanka-kantha – neck decorated with three lines, like a conch; sthita – situated on; graivam – necklace; damodaram – Lord Damodar (Krishna), who is tied around His belly by a rope; bhakti-baddham – bound by devotion.

I am offering my obeisance to Lord Damodar (who was tied around His belly with a rope), who is crying bitterly and wiping His fearful eyes with His lotus hands. He is sobbing again and again, which makes the necklace on His chubby neck (adorned with three sweet lines) shake.

itidrk sva-lilabhir ananda-kunde
sva-ghosam nimajjantam akhyapayantam
tadiyesita-jnesu bhaktair jitatvam
punah prematas tam satavrtti vande [3]

iti-drk – this sight; sva-lilabhir – by His pastimes; ananda-kunde – in a pond of bliss; sva-ghosam – His associates; nimajjantam – immerse; akhyapayantam – spread, make known; tadiya-isita – His absolute supremacy; jnesu – knowers; bhaktair – by the devotees; jitatvam – subdued; punah – again; prematas – with love; tam – onto Him; sata-avrtti – hundreds of times; vande – I offer my obeisance.

He immerses His associates into an ocean of bliss by the sight of His pastimes and makes it known among scholars who know His absolute supremacy that He becomes subjugated by His devotee. Hundreds of times I am offering with love my obeisances to this Lord.

varam deva moksam na moksavadhim va
na chanyam vrne 'ham varesad apiha
idan te vapur natha! gopala-balam
sada me manasy avirastam kim anyaih [4]

varam – best; deva – God; moksam – libration; na – or; moksa-avadhim – highest limit of liberation; va – or; na – not; cha-anyam – anything else; vrne – am asking for; 'ham – I; varesad – by giver of benediction; api-iha – although in this world; idan – this; te – Your; vapur – beauty; natha – Lord; gopala-balam – young cowherd; sada – always; me – my; manasy – in [my] mind; avirastam – appearing; kim – what, what for; anyaih – other.

O Greatest Lord, although You can bestow any benediction in this world, I do not wish for ordinary liberation or the highest liberation, or anything else. My Lord, may Your beauty as a young cowherd boy always appear in my mind. What is the use of any other benediction?

idan te mukhambhojam avyakta-nilair
vrtam kuntalaih snigdha-raktais cha gopya
muhus chumbitam bimba-raktadharam me
manasy avirastam alam laksa-labhaih [5]

idan – this; te – Your; mukha-ambhojam – lotus face; avyakta – unmanifest, hard to discern; nilair – bluish; vrtam – surrounded; kuntalaih – by the locks of Your hair; snigdha – affectionate; raktais – reddish; cha – and; gopya – maidservants; muhus – repeatedly; chumbitam – kissed; bimba – [like] bimba fruit, scarlet gourd; raktadharam – with red lips; me – my; manasy – in [my] mind; avirastam – appear; alam – truly; laksa – thousands; labhaih – gains.

Your dark-bluish lotus face is framed by beautiful locks of hair, and it bears reddish marks of affection left after the kisses gopis plant on You with their scarlet lips. May this image always appear in my mind, it is truly worth thousands of benedictions.

namo deva! damodarananta! visno!
prasida prabho! duhkha-jalabdhi-magnam
krpa-drsti-vrstyati-dinam batanu-
grhanesa! mam ajnamedhy-aksi drsyah [6]

namo – I offer my obeisance to; deva – the Lord; damodara-ananta – Damodar, Ananta (Unlimited); visno – Vishnu (Maintainer); prasida – be gracious; prabho – Lord; duhkha – unhappiness; jala-abdhi – ocean of water; magnam – plunged; krpa-drsti – merciful glance; vrstyati – shower; dinam – very poor, wretched; bata-anugrhana-isa – O Lord who shows kindness; mam – to me; ajna-amedhy – ignorant and foolish; aksi – [to my] eyes; drsyah – appear.

Obeisances, O Lord! O Damodar! O Ananta! O Vishnu! Be gracious, O Master! I am drowning in an ocean of misery. O merciful Lord, please shower this wretch with Your merciful glance! Please appear before the eyes of this ignorant fool.

kuveratmajau baddha-murttyaiva yadvat
tvaya mochitau bhakti-bhajau krtau cha
tatha prema-bhaktim svakam me prayachchha
na mokse graho me 'sti damodareha [7]

kuveratmajau – sons of Kuver (Manigriv and Nalakuvar); baddha – bondage; murttyaiva – became liberated; yadvat – just as; tvaya – by Your; mochitau – freed, released; bhakti – devotion; bhajau – as; krtau – make; cha – and; tatha – yet; prema – loving; bhaktim – by devotion; svakam – Your; me – me; prayachchha – please give; na – not; mokse – liberation; graho – receive; me – me; 'sti – may; damodareha – O Lord Damodar.

O Lord Damodar, just as You liberated the two sons of Kuver (Manigriv and Nalakuvar) from their bondage, please liberate me by bestowing devotion to You. But please dive me pure loving devotion to You, not liberation.

namas te 'stu damne sphurad-dipti-dhamne
tvadiyodarayatha visvasya dhamne
namo radhikayai tvadiya-priyayai
namo 'nanta-lilaya devaya tubhyam [8]

namas te astu – I offer my obeisance to Your; damne – rope; sphurad – gleaming; dipti – lustre; dhamne – abode; tvadiya-udarayatha – around Your belly; visvasya – of the universe; dhamne – abode; namo – my obeisances; radhikayai – to Sri Radhika; tvadiya – Your; priyayai – beloved; namo – my obeisances; 'nanta – unlimited, countless; lilaya – pastimes; devaya – Lord; tubhyam – to You.

I offer my obeisances to the rope, an abode of gleaming lustre, tied around Your belly, an abode of the entire universe. Obeisances to Your beloved Sri Radhika. Obeisances to You, O Lord of unlimited pastimes!

 

— : • : —

 

<< Back to the main page

 

Listen online:

Download (2.5 Mb)

Bengali


 

Index:
Akrodha paramananda
Amara jivana
Aruna vasane
Atmanivedana tuya pade

Bara sukhera khabara gai
Bhagyadhisa-tvadiyo (Sri Guru Prasasti)
Bhajahu re mana
Bhaja re bhaja re amar
Bhuliya tomare
bimala hema jini

Chaudda-sata sata-sake
Dasa-avatara-stotram
Dhana mora Nityananda
Durlabha manava janma

Ei-bara karuna kara
E ghora samsare
Emona durmati

Gaurangera duti pada
Gaya gora madhur svare
Gopinath (Nivedana)
Gurudev! Bada krpa kari
Gurudev! Krpa-bindu diya

Ha ha bhakti-vinoda
Hari-bhakti-rasamrta-dana (Stava Kusumanjali)
Hari haraye Namah Krsna
Hari he dayala mora
He deva bhavantam vande

Jagannatha-suta (Nadiya nagare nitai neche)
Janama saphala ta'ra
Jaya guru maharaja (Sri Guru arati-stuti)
Jaya Guru Maharaja karuna-sagara (Sri Sri Nitai-Chaitanya arati)
Jaya jaya Gorachander
Jaya jaya gurudeva karuna-sagara (Sri Guru Sri Gaura Sri Nityananda Arati)
Jaya jaya gurudeva karuna-sagara (Sri Nitai Gauranga Arati, Nrisingha Palli)
Jaya jaya gurudever (Sri Guru arati)
Jayare jayare jaya Gaura-Saraswati
Jayare jayare jaya paramahamsa
Jaya Sachi-nandana
Jaya Radha-Madhava
Jaya Radhe, Jaya Krsna

Kabe habe bolo
Kabe Sri Chaitanya more
Kali kukura kadana
Ke yabi ke yabi
Ki jani ki bale
Ki-rupe paiba seva
Krpa kara Vaishnav Thakura

Mana tumi tirthe sada rata
Manasa deha geha
Mayura-mukuta

Namo namah tulasi maharani
Naumi sri-gurupadabjam (Sri Pranati Dasakam)
Nitai amara dayara avadhi
Nitai gunamani amara
Nitai-pada-kamala

Parama karuna

Radha bhajane yadi
Radha-kunda-tata
Radhe Radhe Govinda
Radhika-charana-padma

Samsara-davanala (Sri Gurvastakam)
Sarvasva tomara
Sri-gaura-mandala majhe
Sri Guru-charana-padma
Sri Guru-Parampara
Sri Guru-charana-padma
Sri Hari-vasare
Sri Krsna Chaitanya Prabhu daya kara more
Sri Krsna-Chaitanya Prabhu jive daya kari
Srila Raghunath Das Goswami Sochaka
Srimad Rupa-pada-rajah Prarthana Dasakam
Sri Nrsimha, Jaya Nrsimha
Sri Rupa-manjari-pada
Sri Sad-Goswamy-Astakam
Sri Sri Damodarastakam
Sri Srimad Gaura-Kishor-Namaskar Dasakam
Sri Sri Siksastakam
Suddha-bhakata
Sujanarvuda-radhita (Sri Sri Prabhupada-padma Stavakah)
Suno he rasika-jana

Thakura vaisnava-gana

Udila aruna

Vaisnav ke?
Vaisnava Thakura dayara
Vandana
Varaja-vipine yamuna kule

Yadi Gaura na ha'ta
Yasoda-Nandana Krsna
Yasomati-Nandana
Yasomati-stanya-payi (Nagare nagare gora gay)
Ye anila prema-dhana (Viraha-giti)

Dasavidha Nama-Aparadha

 

 

 


 

Entering Exclusive Service
'Everyone is fortunate because there are going to be initiations in London; devotees want to engage themselves in service, want to serve more and more, and I am fortunate to help them. I am only a medium—that is my hope and fortune.'

 

      

What we invent or discover is not necessary to distribute; distribute what Gurudev told, what he invented and discovered, that is sufficient—people will be benefitted through that.

"HUMILITY, TOLERANCE, GIVING HONOUR TO OTHERS | HUMILITY, TOLERANCE, GIVING HONOUR TO OTHERS"